นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รีแปรรูปที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำเพื่อการตลาดเฉพาะทาง