การประเมินความยั่งยืนการปลูกและแปรรูปข้าวไรซ์เบอรี่เพื่อการค้าและสร้างโอกาสในการเข้าตลาดเฉพาะ