หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะเทคโนโลยีรีไซเคิล และการใช้ประโยชน์จากของเสีย

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2009 exmethee khamduang, exJarun Chutmanop, exKanoktip Packdibamrung, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Optimization of Medium Composition for L-phenylalanine Production from Glycerol using Response Surface Methodology", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 727-737
Publish Year International Conference 1
2008 exกิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Metal plate can vs retort pouch: Which one is better for environment?", 16th IAPRI World Conference on Packaging, 10 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2007 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exฉันธนา ยูวะนิยม, exกิรณา จอมคำศรี, exหนึ่งฤทัย พานิชชวลิต, "Establishment of Green Design Network in Thailand", The 2nd Thai LCA Workshop and Seminar 2007, 15 มีนาคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)