แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกุ้งไทยภายใต้มาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุ้งอาเซียน

Publish Year International Journal 1
2015 exJo?l Aubin, exAur?le Baruthio, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, exJerome Lazard, "Environmental performance of brackish water polyculture system from a life cycle perspective: A Filipino case study", Aquaculture, ปีที่ 435, ฉบับที่ -, มกราคม - ธันวาคม 2015, หน้า 217-227