หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะเทคโนโลยีรีไซเคิล และการใช้ประโยชน์จากของเสีย

Sub Project

Publish Year International Journal 5
2022 exAgung Wibowo, inดร.ณัชพล เจียรสำราญ, อาจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exNopparat Suriyachai, exVerawat Champreda, "Conversion of Sugarcane Trash to Nanocrystalline Cellulose and its Life Cycle Assessment", Catalysts, ปีที่ 12, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2022, หน้า 1215-1
2020 exBundit Kottititum, exWinit Bouapetch, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exWichit Prakaypan, "Design and Implementation of Energy Recovery System from Autoclaves in Fiber Cement Industry", Applied Science and Engineering Progress, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, หน้า 19-31
2014 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exR. Tongpool, exC. Wongwai, "Environmental Mitigation Possibility via Organic Farming: Lettuce Case Study", Int J of Environmental Science and Development, ปีที่ 5, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2014, หน้า 426-430
2013 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exUnchalee Suwanmanee, exViganda Varabuntoonvit, exPhasawat Chaiwutthinan, exMonchai Tajan, exThanawadee Leejarkpai, "Life cycle assessment of single use thermoform boxes made from polystyrene (PS), polylactic acid, (PLA), and PLA/starch: Cradle to consumer gate", International Journal of Life Cycle Assessment, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2013
2013 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exUnchalee Suwanmanee, exThanawadee Leejarkpai, "Assessment the environmental impacts of polylactic acid/starch and polyethylene terephthalate boxes using life cycle assessment methodology: Cradle to waste treatments", Journal of Biobased Materials and Bioenergy, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, เมษายน 2013, หน้า 259-266
Publish Year National Journal 2
2014 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exS. Ueawiwatsakul, exR. Tongpool, "Life Cycle Assessment of Sajor-caju Mushroom (Pleurotus Sajor-caju) from Different Sizes of Farms in Thailand", Int J of Environmental Science and DEvelopment, ปีที่ 5, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2014, หน้า 435-439
2013 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exฉันธนา ยูวะนิยม, exวันวิศา ฐานังขะโน, exจิตติ มังคละศิริ, exฤทัยรัตน์ วิศาลสุวรรณกร, exอธิวัตร จิรจริยเวช, "ระบบจัดการฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของประเทศไทย", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2013 - มีนาคม 2014, หน้า 59-69
Publish Year International Conference 1
2014 exUraiporn Booranasuksakul, exPrapaisri Sirichakwal, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exPiyanit Churak, exKitti Sranacharoenpong, "QUALITY OF FOODSERVICE MANAGEMENT AT THE HOSPITALS APPROACHSUSTAINABLE FOOD SUPPLY CHAIN", The 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (2ndAGRC), 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2014
Publish Year National Conference 1
2013 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exShinatiphkorn Pongpinyopap, exThanawadee Leejarkpai, exUnchalee Suwanmanee, "Water and Carbon Footprint of Polylactic acid (PLA) with Cassava Starch Blend (PLA/Starch) Box", The 4th International Conference & Exhibition Bioplastic, 24 - 26 มกราคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย