คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อส่งเสริมความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exNichapa Thaveesupsoonthorn, "คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของนมโรงเรียน ผลิตโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", SEE 2016 in conjunction with ICGSI 2016 and CTI 2016 On “Energy & Climate Change: Innovating for a Sustainable Future” , 28 - 30 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2012 exชุติมา สุขอนันต์, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, "การประเมินและแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2554, 27 - 29 มีนาคม 2012, เชียงราย ประเทศไทย