Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • M.S.(Industrial Engineering), Texas Tech University, U.S.A.
  • Ph.D.(Industrial Engineering), Texas Tech University, U.S.A.

  Expertise Cloud

  ATM Networkbenders decompositiondecompositiondynamic programmingdynamic quadratic assignmentEfficiencyElectricity capacity expansionEnergy not supplyExtreme point ranking methodFacility Location ProblemsFeed-mix Problem SolvingFinished productsFlowshopFuzzy MCDMfuzzy number dominanceGenetic algorithmgraphical - based methodgraphical based methodGreedy methodheuristic procedure higher order correlation. higher order correlationshybrid strategyinfinite programmingLinear programming under uncertaintiesMATLABmixed integer programmingpersonnel schedulingStochastic linear programmingStochastic programmingTwo-stage linear programmingTwo-Stage Stochastic Linear ProgrammingTwo-stage Stochastic ProgrammingUncertain demandUncertain Processing Timesuncertainties on the right hand sidesUser preference utilizationvariable neighbourhood search การกำจัดทัวร์ย่อยการขนส่งสินค้าการค้นหาแบบตาบูเชิงปรับตัวการจัดงานเชิงเส้นแบบเฟ้นสุ่มการจัดตารางการผลิตการทำขนมฝอยทองการบริหารการคงคลังเงินสดการประเมินประสิทธิภาพการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการโปรแกรมเชิงเส้นการลดรูปแบบจำลองการวิเคราะห์กรอบข้อมูลการออกแบบการทดลองกาหนดการเศษส่วนเชิงเส้นกำรแบ่งส่วนของเบนเดอร์กำรแบ่งส่วนแบบเบนเดอร์กำรวำงแผนกำรผลิตภำยใต้ควำมต้องกำรไม่แน่นอนกำหนดการเงื่อนไขข้อจำกัดแบบมีโอกาสกำหนดการเชิงเส้นกำหนดการเชิงเส้นแบบสองชั้นกำหนดการเฟ้นส่งเชิงเส้นกำหนดการสองขั้นตอนกำหนดกำรเชิงเส้นแบบสองระดับกำหนดกำรเฟ้นสุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์ความไม่แน่นอนค่าน้อยสุดของค่ามากสุดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรจัดสมดุลระยะทางตัวคูณลากรองจ์ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ตัวแบบสินค้าคงคลังแบบพลวัตเตานึ่งระบบไอน้ำทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสเทคนิคการสร้างแถวเทคนิคกำรเพิ่มสดมภ์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบจำลองที่คำนึงถึงเส้นทางที่สั้นที่สุดแบบจำลองสมการทางคณิตศาสตร์ปัญหาการกำหนดส่วนผสมอาหารสัตว์ปัญหาการจัดงานเชิงเส้นแบบเห้นสุ่มปัญหาการจัดสรรเงินลงทุนปัญหาการเดินทางของพนักงานขายหลายคนปัญหาปริมาณการสั่งปัญหำกำหนดกำรเชิงเส้นขนำดใหญ่ปัญหำผสมอำหำรสัตว์ปัญหำโภชนำกำรปั้มน้ำระบายความร้อนโปรแกรมเชิงเส้นโปรแกรมเชิงเส้นขนาดใหญ่แผงประตูรถยนต์พิสูจน์ผลประหยัดภาวะโลกร้อนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รูปแบบโรงงานอาหารแปรรูปไก่แช่แข็งวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นพหุคูณวิธีการแบ่งส่วนของเบนเดอร์วิธีการพื้นผิวตอบสนองวิธีกำรแบ่งส่วนของเบนเดอร์อัตราการไหลของสารทำความเย็นอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ

  Interest

  Optimization, Operations Research, Management Science , Production & Operations, Numerical Methods and Analysis with Applications in Safety Engineering

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 74 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 42 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 32 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  แสดงความคิดเห็น

  (0)