ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

activity-based costingCentral Composite Designcompetitive strategyCustomer satisfactionCVP analysisDEADesign of ExperimentsDisaster responseEarliness tardinessE-governmentE-learningEnterprise developmentExternal knowledgeFacility LocationFactorial DesignforecastingGenetic algorithmGlobal Competitivenesshumanitarian reliefIndustrial ManagementInnovationIntellectual capitalInventory Control inventory managementknowledge managementLearninglinear programmingmanagement processmixed integer programmingOperations ResearchPerformance evaluationperformance measurementprocess improvementProduction planningproductivityProductivity measurementProductivity ratePublic-private partnershipQuality Controlquality managementresponse surfaceResponse Surface MethodologyRheologyRisk managementRobustness approachsafety practicesSchedulingseasonalityService qualityservicessimulationSix SigmaSlip flowSmall and medium enterprisessmall and medium-sized enterprisesSME developmentSMEssulfuric acidSupplier evaluationsupplier managementSupply ChainSurveysSustainabilitytime seriestransportationUncertaintyUniversity classificationvalue chainvehicle routing problem with time windowsการจำลองสถานการณ์การพยากรณ์การยศาสตร์การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาการศึกษางานการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์การออกแบบการทดลองความเมื่อยล้าคอมพิวเตอร์คาร์บอนมอนอกไซด์จุดสั่งซื้อน้ำแบบจำลองสถานการณ์ประสิทธิภาพปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานขนาด 40 มิลลิเมตร แโปรแกรมโปรแกรมอารีน่ามลพิษยางพารายางรองแท่นเครื่องรถไฟระบบแถวคอยระบบรางเวลามาตรฐานสถานีงานสินค้าคงคลังสินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัยหลอดด้ายห่วงโซ่ความเย็น ผลไม้ส่งออก การถนอมอาหาร Cool Chainหุ่นยนต์อาหาร

Executives

รองคณบดี

ดร. อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาบุคคลและการเรียนรู้

E-Mail: fenganm@ku.ac.th

Tel.: 0-29428555 ต่อ 1619

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. กฤษ วงษ์เกษม, อาจารย์

E-Mail: fengkrw@ku.ac.th Tel.0-2797-0999 ต่อ 1613

Avata

ดร. รมิดายุ อยู่สุข, อาจารย์

E-Mail: fengryy@ku.ac.th Tel.027970999 ต่อ 1612


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 23 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 7 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน, อาจารย์ 7 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 8,000.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 9 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 6.02 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 38 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 34 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 124 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 94 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 39 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 845 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 271 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 574 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 4 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 7 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 35 รางวัล (เกียรติบัตร 7 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 12 รางวัล, ประชุมวิชาการ 16 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)