ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

45

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

3

Award

รางวัล ปี 2019

Interest

Activity-based costingCentral Composite DesignCompetitive strategyCustomer satisfactionCVP analysisdata envelopment analysisDEADesign of ExperimentDesign of ExperimentsDisaster responseEarliness tardinessEcological FootprinECRS conceptE-governmentE-learningEnterprise developmentexternal knowledgeFacility LocationFactorial DesignForecastingGenetic AlgorithmGlobal competitivenessHumanitarian ReliefIncident and Injury FreeIndustrial ManagementIndustrial Plant DesignIn-mold coatingInnovationIntellectual CapitalInventoryInventory Control Inventory Managementjust-in-timeKanbanKMKnowledge managementlatex centrifugal separatorlead-acid batteryLearninglinear programmingLinear programming under uncertaintiesLocation-allocation ProblemLogisticsmachine designMaintenance service pricingmanagement processManagement ScienceManufacturing industriesManufacturing ProcessesMeasurementmixed integer programmingmodellingnatural latexnetworked governmentNeural NetworkOperations ResearchOptimizationOutliersOutsourcingparallel simulationPerformance EvaluationPerformance Improvementperformance measurementPerformance metricsprocess improvementProduction planningProduction schedulingproductivityProductivity measurementProductivity ratePublic-private partnershipQuality assuranceQuality ControlQuality managementRectilinear DistanceRegression analysisResponse Surface MethodologyRobustness approachsimulationSix SigmaSMEsSupplier managementSustainabilityTransportationUncertaintyUniversity classificationValue chainVehicle Routing Problem with Time Windowsการจำลองสถานการณ์การพยากรณ์การยศาสตร์การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาการออกแบบการทดลองความเมื่อยล้าน้ำโปรแกรมอารีน่าเวลามาตรฐานสถานีงานสินค้าคงคลังอาหาร

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. กฤษ วงษ์เกษม, อาจารย์

E-Mail: fengkrw@ku.ac.th Tel.0-2797-0999 ต่อ 1613

Avata

ดร. รมิดายุ อยู่สุข, อาจารย์

E-Mail: fengryy@ku.ac.th Tel.027970999 ต่อ 1612


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 24 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 7 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน, อาจารย์ 8 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 8,000.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 9 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 6.02 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 32 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 119 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 92 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 36 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 820 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 265 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 555 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 4 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 7 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 34 รางวัล (เกียรติบัตร 7 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 11 รางวัล, ประชุมวิชาการ 16 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)