ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Activity-based costingCentral Composite Designcompetitive strategyCustomer satisfactionCVP analysisdata envelopment analysisDEADesign of ExperimentsDisaster ResponseEarliness tardinessECRS concepte-GovernmentE-learningenterprise developmentExternal knowledgeFacility LocationFactorial DesignForecastingGenetic AlgorithmGlobal competitivenessHeterogeneous fleetHumanitarian Reliefidef0Industrial ManagementInnovationIntellectual capitalInventory Control inventory managementknowledge managementLearningline balancinglinear programminglogisticsLogistics costmanagement processMangosteenMixed integer programmingOperations ResearchOptimizationPerformance evaluationperformance measurementProcess improvementProduction planningProductivityProductivity MeasurementProductivity ratepublic-private partnershipQuality Controlquality managementResponse Surface MethodologysimulationSix SigmaSMEssupplier managementSupply ChainSupply Chain ManagementSurveysSustainabilitytransportationUncertaintyUniversity classificationValue chainVehicle Routing Problem with Time Windowsการจำลองสถานการณ์การพยากรณ์การยศาสตร์การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาการออกแบบการทดลองเกษตรความเมื่อยล้าคอมพิวเตอร์คาร์บอนมอนอกไซด์นักวิจัยขั้นสูงน้ำแบบจำลองสถานการณ์ประสิทธิภาพปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานขนาด 40 มิลลิเมตร แโปรแกรมโปรแกรมช่วยตัดสินใจโปรแกรมอารีน่ามลพิษยางพารายางรองแท่นเครื่องยุทโธปกรณ์รถไฟระบบควบคุมการยิงระบบแถวคอยระบบรางวัสดุคงคลังวิเคราะห์ข้อมูลเวลามาตรฐานสถานีงานสร้างความพร้อมสินค้าคงคลังสินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัยหลอดด้ายห่วงโซ่ความเย็น ผลไม้ส่งออก การถนอมอาหาร Cool Chainหุ่นยนต์อาหารอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์

kongkiti.p@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1688


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 29 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 15 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 คน, อาจารย์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 8,000.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 9 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 6.02 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 61 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 48 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
 • ทุนนอก 156 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 105 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 62 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1177 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 385 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 792 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 8 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 4 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 14 เรื่อง (Unknown 14 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 9 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 47 รางวัล (เกียรติบัตร 10 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 12 รางวัล, ประชุมวิชาการ 25 รางวัล)