Person Image

  Education

  • D.Eng. (Mechatronic Engineering) , Asia Institute of Technology, ไทย, 2547
  • M.Eng. (Manufacturing System Engineering), Asia Institute of Technology, ไทย, 2543
  • B. S. (Mechanical Engineering), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538

  Expertise Cloud

  3D micro-EDMAlloyAlloyingDebris removalDynamics ResponseElectric sparksExperiment parametersExperimentsFinite element methodHole taperInconel 718Inconel-718Micro EDMMicro-EDM drillingMicromachiningOptimal parameterOpto-Electronic CameraPainting processPart geometrySurface roughnessTorque transducerTungsten carbideTungsten carbide electrodesTwo axis rotary tableTwo-cavityUncertaintyVariable Thickness Workpieceกระบวนการกัดเซาะกระบวนการขึ้นรูปยางโดยการฉีดกระบวนการขึ้นรูปยางโดยการอัดกระบวนการฉีดขึ้นรูปยางกระบวนการผลิตกระบวนการผลิตเฟืองกระบวนการพ่นสีกระบวนการสเตอริโอลิโธกราฟฟีกระบวนการหล่อกระบวนการหล่อฉีด การออกแบบแม่พิมพ์ ระบบทางเข้า การกำหนดสภาวะในการฉีดกระบวนการออกแบบเฟืองกล้องไมโครสโคปการกัดผิวด้วยลูกกลิ้งโลหะการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบการขัดผิวการขึ้นรูปยางการขูดหน้ายางรถยนต์การเคลื่อนที่แบบเส้นตรงการจัดกลุ่มข้อมูลแบบลบออกการเชื่อมด้วยเลเซอร์การซ่อมบารุงการซ่อมบำรุงการซ่อมบำรุงระบบรางการดำรงสภาพยุทโธปกรณ์การตรวจจับการตรวจสอบหุ่นยนต์การตัดเฉือนการตัดเฉือนไม้การต๊าปเกลียวการแต่งผิวละเอียดการทดลองสองขั้นตอนการทดสอบไม่ทำลายการทำซ้ำการนำไฟฟ้าการบดผสมยางระบบปิดการบำรุงรักษาบนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือการประกอบชิ้นส่วนการประมวลผลภาพการประมาณค่าการปรับปรุงที่เหมาะสมการป้องกันภัยทางอากาศการแปรรูปยางการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์การออกแบบการทดลองความหยาบผิวโปรแกรมยางรองแท่นเครื่องยุทโธปกรณ์รถไฟระบบกล้องอ๊อพโต-อิเล็คทรอนิกส์ระบบการผลิตอัตโนมัติระบบควบคุมการยิงระบบควบคุมแบบปิดของเซอร์ไวมอเตอร์ระบบป้อนชิ้นงานแบบเปลี่ยนระยะห่างการวางของชิ้นงานอัตโนมัติระบบปัญญาประดิษฐ์ระบบรางหุ่นยนต์หุ่นยนต์แขนกลหุ่นยนต์เคลื่อนที่อิสระหกแกนหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเหล็กอนุกรมเวลาอลูมิเนียมอัญมณีอัลตร้าโซนิคอากาศยานขนาด 40 มิลลิเมตร แอล 70อุตสาหกรรม 4.0อุตสาหกรรมแม่พิมพ์อุตสาหกรรมยานยนต์อุทกภัยอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ไฮดรอลิกส์มอเตอร์

  Interest

  ระบบการผลิตอัตโนมัติ, หุ่นยนต์อุตสาหกรรม, การวัดทางอุตสาหกรรม, การดำรงสภาพยุทโธปกรณ์, การซ่อมบำรุงระบบราง

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 8,000.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 9 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 6.02 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้อง 71010 ชั้น 10 อาคาร7

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 54 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 50 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 55 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 49 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Geometric and force errors compensation in a 3-axis CNC milling machineRaksiri C., Parnichkun M.2004International Journal of Machine Tools and Manufacture
  44(12-13),pp. 1283-1291
  128
  2Kinematic and geometric error verification and compensation of a three axes vertical machining centerRaksiri C., Parnichkun M.2002Proceedings of the IEEE International Conference on Industrial Technology
  2,pp. 1008-1012
  7
  3Alloy inconel 718 by 3D micro-electro discharge machiningKumkoon P., Raksiri C., Jansuwan C.2014Applied Mechanics and Materials
  590,pp. 239-243
  3
  4An analysis of joint assembly geometric errors affecting end-effector for six-axis robotsRaksiri C., Pa-im K., Rodkwan S.2020Robotics
  9(2)
  3
  5CNC wire-cut parameter optimized determination of the stair shape workpieceRaksiri C., Chatchaikulsiri P.2010World Academy of Science, Engineering and Technology
  46,pp. 101-106
  3
  6Design and manufacturing of the injection mold for metal-inserted rubber parts using CAD/CAM/CAE technologies: A case study of the engine mountingRodkwan S., Panyawipart R., Chookaew W., Raksiri C.2009ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings
  4,pp. 141-147
  2
  7A Development of Computer Aided Program for Aluminium Die-Casting Mold DesignRianmora S., Raksiri C.2022Engineering Journal
  26(3),pp. 51-69
  2
  8An application of computer aided engineering in rubber injection mold with a cold runner system design and manufacturingRodkwan S., Panyawipart R., Raksiri C., Eiamsa-Ard K.2007ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings (IMECE)
  3,pp. 99-103
  2
  9A development of automatic builder machine for retreaded tire manufacturingKamyat C., Raksiri C., Masakasin R.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  773(1)
  1
  10A shrinkage prediction in rubber compression mouldingRodkwan S., Chookaew W., Ranong N., Raksiri C., Eiamsa-ard K.2007Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings
  5,pp. 2577-2580
  1
  11An optimization of natural rubber injection molding process using CAD/CAE: A case study on the motorcycle rubber stepRodkwan S., Winyangkul S., Unnanon K., Raksiri C., Eiamsa-ard K.2007Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings
  2,pp. 652-655
  1
  12An application of computer aided engineering in rubber injection mold with a cold runner system design and manufacturingRodkwan S., Panyawipart R., Raksiri C., Eiamsa-ard K.2008ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings
  3,pp. 99-103
  0
  13Development of rubber mould inline process and offline process inspection by touch probeRianmora S., Raksiri C., Rodkwan S., Eiamsa-ard K.2007Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings
  2,pp. 1078-1082
  0
  14An application of michelson laser interferometer for roundness measurementsRaksiri C., Dorkyor T.2007LEM 2007 - 4th International Conference on Leading Edge Manufacturing in 21st Century, Proceedings
  0
  15Fabrication of Nanogroove Arrays on Acrylic Film Using Micro-Embossing TechniqueRaksiri C., Potejanasak P., Dokyor T.2023Polymers
  15(18)
  0
  16A Development of Mathematical Model for Predictive of the Standard Uncertainty of Robot ArmLoungthongkam A., Raksiri C.20202020 IEEE 7th International Conference on Industrial Engineering and Applications, ICIEA 2020
  ,pp. 281-286
  0