Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2534
  • M.S. (Industrial Engineering), Auburn University, U.S.A., 2538
  • Ph.D.(Industrial and Systems Engineering), Virginia Polytechnic Institute and State University, U.S.A., 2543

  Expertise Cloud

  Genetic Algorithmgenetic algorithmsguillotine cuttingHeterogeneous fleetHeterogeneous fleet vehicle routing problemheuristicIntermodal TransportInventory ControlJob Assignmentjob shop scheduling problemlambda interchangeslocal searchlocal search descent methodslocal searchLogisticslogistics management.Logistics Service InformationLogistics Standardlogistics systemsmachine efficiencymakespanManufactering Systems EngineeringMarius SolomonMass TransitMaterial Requirement PlanningMeta-heuristicvehicle routing problem with time windowsvehicle routing problem with time windows (VRPTW)การจัดตารางการผลิตการจัดตารางงานการจัดตารางงานของระบบการผลิตไหลเลื่อนแบบยืดหยุ?นโดยเวลาตั้งค?าขึ้นอยู? กับลําดับ งานการจัดเส้นทางการจัดเส้นทางขนส่งการจัดเส้นทางเดินรถขนสงการจำลองสถานการณ์การเติมเชื้อเพลิงการปรับปรุงกระบวนการผลิตการปรับปรุงประสิทธิภาพการเปิดเสรี (Liberalisation) การขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight Service) การส่งออกผลไม้ (Fruit Export)การผลิตแบบโตโยต้าการเรียนการสอนการลดสินค้าคงคลังการวัดค่าแกรมโหลดการศึกษาขั้นพื้นฐานการสั่งซื้อรวมการออกแบบผังโรงงานการออกแบบสายการผลิตขั้นตอนวิเชิงพันธุกรรมขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม, ปัญหขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการขั้นตอนวิธีเมต้าฮิวริสติกส์ขั้นตอนวิธีเมต้าฮิวริสติกส์ ปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถขนส่ง รถขนส่งหลายขนาด การแบ่งแยกส่งสินค้าขั้นตอนวิธีฮิวริสติกส์ขั้นตอนวิเมต้าฮิวริสติกส์คลังกระจายสินค้าหลัก 1 แห่งคลังสินค?าหลัก 1 คลังผู?ค?าปลีกหลายรายความทนทาน ปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งแบบมีรถหลายขนาดภายใต้กรอบระยะเวลา ความต้องการไม่แน่นอน ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมแบบปรับปรุง ขั้นตอนวิธีกาค้นหาแบบแทรกคอมพิวเตอร์คัมบังเครื่องจักรไม่สัมพันธ์กันจัดตารางงานของระบบการผลิตไหลเลื่อนแบบยืดหยุ?นชุดประกอบหัวอ่านต้นทุนต่อเส้นทางไม่คงที่ตารางงานสำหรับการทำงานไหลเลื่อนแบบยืดหยุ่นเติมเชื้อเพลิงแท็บเล็ตนโยบายอัตราส?วนเลขเต็มแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประสิทธิภาพการขนส่งประสิทธิภาพของเครื่องจักรประสิทธิภาพของเครื่องจักรมปรับปรุงการผลิตปัญหาการขนส่งปัญหาการจัดสรรกล่องสินค้าบนพาเลตปัญหาการจัดสรรคกล่องสินค้าบนพาเลทปัญหาการจัดเส้นทางขนส่งแบบมีกรปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งแบบหลายคลังสินค้าปัญหาการเดินทางของพนักงานขายปัญหาการบรรจุกล่องสินค้าบนพาเลปัญหาการบรรจุมุมมอง 3 มิติปัญหาวางแผนเส้นทางการขนส่งผลเฉลยเชิงทนทานผลิตภาพผังโรงงานผู้ค้าปลีกหลายรายแผนยุพธศาสตร์พาเลตหลายขนาดพาเลทหลายขนาดพื้นผิว Air Bearingเพิ่มประสิทธิภาพรถบรรทุกรถหลายขนาดรถหลายประเภทระบบการผลิตแบบเซลล์ระบบการผลิตแบบดึงระบบการผลิตแบบโตโยต้าระบบการผลิตยืดหยุ่น

  Interest

  Production Planning , Inventory Control, Logistics, Manufactering Systems Engineering, Computer Integrated Manufacturing

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 44 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 34 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  แสดงความคิดเห็น

  (0)