Person Image

Administration

Education

 • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2534
 • M.S. (Industrial Engineering), Auburn University, U.S.A., 2538
 • Ph.D.(Industrial and Systems Engineering), Virginia Polytechnic Institute and State University, U.S.A., 2543

Expertise Cloud

Genetic Algorithmgenetic algorithmsLogisticsVehicle routing problem with time windowsVehicle routing problem with time Windows (VRPTW)การจัดตารางการผลิตการจัดตารางงานการจัดตารางงานของระบบการผลิตไหลเลื่อนแบบยืดหยุ?นโดยเวลาตั้งค?าขึ้นอยู? กับลําดับ งานการจัดเส้นทางการจัดเส้นทางขนส่งการจัดเส้นทางเดินรถขนสงการจำลองสถานการณ์การเติมเชื้อเพลิงการปรับปรุงกระบวนการผลิตการปรับปรุงประสิทธิภาพการเปิดเสรี (Liberalisation) การขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight Service) การส่งออกผลไม้ (Fruit Export)การผลิตแบบโตโยต้าการเรียนการสอนการลดสินค้าคงคลังการวัดค่าแกรมโหลดการศึกษาขั้นพื้นฐานการสั่งซื้อรวมการออกแบบผังโรงงานการออกแบบสายการผลิตขั้นตอนวิเชิงพันธุกรรมขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม, ปัญหขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการขั้นตอนวิธีเมต้าฮิวริสติกส์ขั้นตอนวิธีเมต้าฮิวริสติกส์ ปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถขนส่ง รถขนส่งหลายขนาด การแบ่งแยกส่งสินค้าขั้นตอนวิธีฮิวริสติกส์ขั้นตอนวิเมต้าฮิวริสติกส์คลังกระจายสินค้าหลัก 1 แห่งเครื่องจักรไม่สัมพันธ์กันจัดตารางงานของระบบการผลิตไหลเลื่อนแบบยืดหยุ?นชุดประกอบหัวอ่านต้นทุนต่อเส้นทางไม่คงที่ต้นทุนสินค้าคงคลังตารางงานสำหรับการทำงานไหลเลื่อนแบบยืดหยุ่นเติมเชื้อเพลิงแท็บเล็ตนโยบายอัตราส?วนเลขเต็มแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประสิทธิภาพการขนส่งประสิทธิภาพของเครื่องจักรประสิทธิภาพของเครื่องจักรมปรับปรุงการผลิตปัญหาการขนส่งปัญหาการจัดสรรกล่องสินค้าบนพาเลตปัญหาการจัดสรรคกล่องสินค้าบนพาเลทปัญหาการจัดเส้นทางขนส่งแบบมีกรปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งแบบหลายคลังสินค้าปัญหาการเดินทางของพนักงานขายปัญหาการบรรจุกล่องสินค้าบนพาเลปัญหาการบรรจุมุมมอง 3 มิติปัญหาวางแผนเส้นทางการขนส่งผลเฉลยเชิงทนทานผลิตภาพผังโรงงานผู้ค้าปลีกหลายรายแผนยุพธศาสตร์พาเลตหลายขนาดพาเลทหลายขนาดพื้นผิว Air Bearingเพิ่มประสิทธิภาพรถบรรทุกรถหลายขนาดรถหลายประเภทระดับสินค้าคงคลังระดับสินค้าปลอดภัยระบบการผลิตแบบเซลล์ระบบการผลิตแบบดึงระบบการผลิตแบบโตโยต้าระบบการผลิตยืดหยุ่นระบบคัมบังระบบฐานข้อมูลคลังทรัพยากรระบบโลจิสติกส์ระบบห่วงโซ่อุปทาน ระบบโลจิสติกส์ มะม่วงส่งออก มังคุดส่งออกลดต?นทุนการผลิตโลจิสติกส์วิธีการเชิงทนทานวิธีปรับปรุงงาน ECRSเว็บไซด์เวลาตั้งค่าขึ้นกับลำดับงานเวลาที่ต้องการในการผลิตต่อหน่วย รอบเวลาการทำงาน ข้อกำหนดการเชื่อมสมดุลการผลิตสายการผลิตกึ่งอัตโนมัติสินค้าคงคลังสินค้าหลากหลายชนิดเส้นทางเดินรถขนส่งหลายรูปแบบห่วงโซ่ความเย็น ผลไม้ส่งออก การถนอมอาหาร Cool Chainออกแบบอัลกอริทึมอัลกอริทึม ปัญหาการขนส่ง โลจิสติกส์ การลดต้นทุน ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถอัลกอริทึ่มเชิงวิวัฒนาการฮิวริสติกส์เฮจุงกะ

Interest

Production Planning , Inventory Control, Logistics, Manufactering Systems Engineering, Computer Integrated Manufacturing

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 50 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 38 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


แสดงความคิดเห็น

(0)