Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  automotive part companybranch and bound algorithmBranch-and-Bound Algorithmscause and effect diagramCentral composite designDecomposition Algorithmdecomposition algorithmsDefect reductiondenim fabricdesign of experimentsDisasterDisaster ResponseDMAICelectrodeposition paintingExtreme point ranking methodFacility LocationFacility Location ProblemFacility Location ProblemsFacility LocationHeterogeneous fleet vehicle routingHumanitarianHumanitarian Relieflead-acid batteryLocation-allocation ProblemLogic-based MethodMinimizing concave functionMixed Integer Linear Programmingmixed integer programmingMultifacility location problemP-A-F modelParallel Computingprocess capabilityprocess improvementQuadratic integer programming Problemquality costquality managementRectilinear Distanceregression analysisReliefresponse surface methodologySingle-source Multi-facility Location Problemsix Sigmastainless steelsulfuric acidtextile manufacturingTransportationTransportation Problemtransportation.กระบวนการผลิตมักกะโรนี กระบวนการเอ็กซ์ทรูชันการขนส่งทางถนนการจัดสมดุลสายการผลิตการจัดเส้นทางการขนส่งการเชื่อมไฟฟ้าแบบอัตโนมัติการเชื่อมโลหะแบบใช้ก๊าซคลุมการเชือมอาร์กโลหะแก๊สคลุมการทดลองแบบแฟคทอเรียลการบรรเทาทุกข์การประเมินความเสี่ยงการปิดผนึกกระป๋องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งการวิเคราะห์ตัวแปรผิวสะท้อนการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาการหาความเหมาะสมเชิงดิสครีสการออกแบบการทดลองคู่มือการผูกรัดวัสดุอุปกรณ์จัดสมดุลสายการผลิตท่อยางเชื้อเพลิงเทคนิคการวิจัยดำเนินการประสิทธิภาพสายการผลิตปัญหาการเลือกตำแหน่งของสถานที่ให้บริการปัญหาการเลือกที่ตั้งโรงงานฟองอากาศบริเวณแนวเชือ มภัยพิบัติมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปวิธีการหาค าตอบที่ดีที่สุดวิธีการหาคำตอบที่ดีที่สุดวิธีการอบอ่อนจำลองวิธีพื้นผิวตอบสนองเหล็กกล้าไร้สนิมออกแบบผังสายการผลิต

  Interest

  การหาความเหมาะสมเชิงดิสครีส, ปัญหาการเลือกที่ตั้งโรงงาน

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 26 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  แสดงความคิดเห็น

  (0)