Person Image

  Education

  • สต.บ.(การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2528
  • M.S.(Statistics), Oregon State University, U.S.A., 2531
  • Ph.D.(Industrial Engineering) Quality Control), Oregon State University, U.S.A., 2535

  Expertise Cloud

  D-optimal criteriaFactorial DesignFailure Mode and Effect AnalysisLinear programming under uncertaintiesLoss functionMass of zinc coatingMEWMAmulti-stage processesmulti-stage processes.Nylon CordOptic FiberOptimizationOrder PolicyOrganization AssessmentOrganizational AssessmentPaintingProcess capability indicesproduct and process innovationQuality Control Remove Excess SolderRod Push Processsampling planSampling Plan. Hard Disksecond-order modelshampoo mixing processskip lot samplingS-N diagramSpatial Signed-RankSplit-plot experimentSteel wirestochastic knapsack problemStochastic knapsack problemsstrip-plot designstrip-strip-plot designstrip-strip-plot structureTaguchi methodThailand Quality Award (TQA) frameworkthe simplex based method. Thin-walled pressure vesselTotal Quality Management (TQM)TQATQMvalue added productivityกระบวนการ ผลิตแกนกระทุ้งคลัตช์กระบวนการฉีดว การฉีดด้วยเรซิ่นอีพอกซี่กระบวนการชุบผิวลวดเหล็กด้วยสังกะสีกระบวนการผลิตมักกะโรนี กระบวนการผลิตหลายขั้นตอนกระบวนการผลิตแฮมกากของเสียโรงหล่อการกำหนดขนาดตัวอย่างการจัดการความรู้การจัดการองค์กรความรู้การทดลองแบบประสมส่วนกลางการทดลองแฟคทอเรียลการเปรียบเทียบ การรับรู้ความปลอดภัย พฤติกรรมความปลอดภัยการพยากรณ์ราคาวัสดุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการลดปริมาณของเสียการลดปริมาณของเสียประเภทการขันสกรูหวานการวัดค่าแกรมโหลดการวิเคราะห์ความไวการวิเคราะห์ตัวแปรผิวสะท้อนการออกแบการทดลองการออกแบบการทดลองการออกแบบห้องเรียนแก้วคริสตัลคอนกรีตสีเขียวเครื่องกลึงอัตโนมัติซีเมนตป์อร์ตแลนด์เซ็นทรัลคอมโพสิตเซรามิคดัชนีสมรรถภาพกระบวนการกรณีข้อกำหนดเฉพาะด้านเดียวท่อไฟเบอร์กลาสทากูชินวัตกรรมนำกลับมาใช้ใหม่แบบหล่อทรายดำโปรแกรมการคำนวณราคากลางผลิตภัณฑ์หลอด LEDผลิตภาพฝุ่นของเสียโรงหล่อพื้นผิว Air Bearingฟองในกาวระดับความดังเสียง โปรแกรมวิเคราะห์ระดับความดังเสียง เครื่องมือตรวจระดับความดังเสียงระบบการบริหารสินค้าคงคลังระบบจำหน่ายราคากลางวิธีการจุ่มวิธีโปรแกรมพลวัตวิธีมอนติคาร์โลเศษเนื้อดินสภาพแวดล้อมในห้องเรียนห้องเรียนขนาดใหญ่องค์กรนวัตกรรมอาหารสัตว์อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ความปลอดภัยอุปกรณ์ไฟฟ้าฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

  Interest

  Engineering Statistics, Design of Experiment, Operations Research, Quality Control

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 48 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 34 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation


   แสดงความคิดเห็น

   (0)