Expertise Cloud

artificial neural networkforecastingoutliersseasonalitySequence DependentSimulationspatialSpatio-temporal dataTime SeriesTrendvegetable pricesกระดาษลูกฟูกการจัดสมดุลสายการประกอบการจำลองสถานการณ์การพยากรณ์การพยากรณ์ความต้องการการฟื้นฟูน้ำเกลือการลดอุณหภูมิอากาศการวัดค่าแกรมโหลดการวางผังโรงงานการวางผังโรงงานอย่างมีระบบการวิเคราะห์การถดถอยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบการวิเคราะห์ความอ่อนไหวการวิเคราะห์ด้านการเงินการวิเคราะห์ต้นทุนการศึกษาความเป็นไปได้การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนการศึกษางานการออกแบบการทดลองการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลเต็มรูปการออกแบบเชิงแฟคทอเรียลเต็มรูปการออกแบบติดตั้งโครงข่ายใยแก้วนำแสงกำลังการผลิตกำหนดการเชิงเส้นจำนวนเต็มข้าวเจ้าความต้องการของลูกค้าความน่าเชื่อถือความเมื่อยล้าความล่าช้าในงานก่อสร้างค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยค่าเวลาเฉลี่ยที่จะเสียหายเครื่องกังหันก๊าซเครื่องสูบน้ำโครงข่ายประสาทเทียมจุดต่อจุดต้นทุนคุณภาพต้นไม้ในคอนโดมิเนียมตรรกศาสตร์คลุมเครือตัวแบบการถดถอยท่อส่งก๊าซธรรมชาติธุรกิจไม้ประดับนาโนฟิวเตรชั่นน้ำเกลือที่ใช้ล้างเรซินน้ำประปาน้ำรีไซเคิลน้ำเสียบรรจุภัณฑ์ประสิทธิภาพปริมาณการใช้ไฟฟ้าโปรแกรมเชิงเส้นจำนวนเต็มโปรแกรมเชิงเส้นจำนวนเต็มแบบทวิภาคโปรแกรมอารีน่าผลผลิตการเกษตรผลผลิตมันสำปะหลังผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมแผนผังการวางตำแหน่งแผนภูมิคนและเครื่องจักรพื้นผิว Air Bearingฟัซซีลอจิกแฟคทอเรียลบางส่วนเมมเบรนระบบนิวเมติกส์ระบบผสมระบบรางระยะทางแบบยูคลิดแรงปิดโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโรงเรือนอัจฉริยะวิเคราะห์การเงินวิธีการพยากรณ์เชิงสาเหตุวิธีบอกซ์-เจนกินส์วิธีปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท์-วินเทอร์แบบคูณวิธีปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท์-วินเทอร์แบบคูณวิธีพยากรณ์เชิงสาเหตุวิธีพื้นผิวตอบสนองวิธีอนุกรมเวลาเวลามาตรฐานเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหวสมดุลกำลังการผลิตสมรรถนะของโรงไฟฟ้าเครื่องกังหันก๊าซหม้อแปลงไฟฟ้าหมู่บ้านจัดสรรหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์หลักการ SMEDอนุกรมเวลาอลูมิเนียมเส้นหน้าตัดเอ็นจีวีโฮลท์และวินเทอร์

Interest


Administrative Profile

 • เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • ม.ค. 2560 - มี.ค. 2561 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (รักษาการแทน) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ธ.ค. 2556 - ธ.ค. 2559 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 54 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 18 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 36 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Spatio-temporal model for crop yield forecastingSaengseedam P., Kantanantha N.2017Journal of Applied Statistics
44(3),pp. 427-440
5
2A hybrid particle swarm optimization algorithm and support vector machine model for agricultural statistic of Thailand forecastingKosanan O., Kantanantha N.2016Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management
8-10 March 2016,pp. 1167-1178
0
3Bayesian models for time series with covariates, trend, seasonality, autoregression and outliersTongkhow P., Kantanantha N.2013Journal of Computer Science
9(3),pp. 291-298
3
4Thailand's Para rubber production forecasting comparisonKosanan O., Kantanantha N.2014Lecture Notes in Engineering and Computer Science
2210(January)
3
5Bayesian model for time series with trend, autoregression and outliersTongkhow P., Kantanantha N.2012International Conference on ICT and Knowledge Engineering
,pp. 90-94
1
6Yield and price forecasting for stochastic crop decision planningKantanantha N., Serban N., Griffin P.2010Journal of Agricultural, Biological, and Environmental Statistics
15(3),pp. 362-380
25
7Forecasting of electricity demand to reduce the inventory cost of imported coalKantanantha N., Runsewa S.20172017 4th International Conference on Industrial Engineering and Applications, ICIEA 2017
,pp. 336-340
2
8Analyzing and forecasting online tour bookings using Google Analytics metricsKantanantha N., Awichanirost J.2021Journal of Revenue and Pricing Management
1
9Spatial time series forecasts based on Bayesian linear mixed models for rice yields in ThailandSaengseeedam P., Kantanantha N.2014Lecture Notes in Engineering and Computer Science
2210(January)
0
10Comparison of cost estimates of electrical and communication system for industrial factory constructionKantanantha N., Leelakriangsak P.2012Lecture Notes in Engineering and Computer Science
1,pp. 566-570
0