Person Image

  Education

  • Ph.D.(Civil Engineering), University of Wisconsin-Madison, U.S.A.
  • วศ.ม วิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วศ.บ. วิศวกรรมโยธา, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย

  Expertise Cloud

  accidentAnalytical Hierarchy Process (AHP)army engineerAshaltic Concrete ConstructionAsphaltic ConcreteAssessment for TransportationAugmented Reality (AR)Building Information Model (BIM)Bus StopBus Stop DesignCement Concrete Pavement ConstructionChaopraya RiverCircular EconomyCompatibility of Technology AdoptionConcrete poleconstruction projectcost of truck transportationFuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP)InvestmentMultinomial Logit ModelPublic investmentPublic participationRisksafetyToll Collection Systemกระบวนการลำดับขั้นเชิงวิเคราะห์กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP)กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซีกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี (FAHP)การมีส่วนร่วมของประชาชนการลงทุนการเลือกรูปแบบการเดินทางการวิเคราห์เชิงลำดับชั้นการวิเคราะห์กลุ่มแบบเคมีนการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบพหุหลักเกณฑ์การวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นแบบฟัซซีการวิเคราะห์ระดับความปลอดภัยการวิเคราะห์หลายปัจจัยกำลังอัดแกนเดียวขนส่งทางน้ำความเข้ากันได้ของการใช้งานเทคโนโลยีความปลอดภัยความปลอดภัยด้านการจราจรความปลอดภัยในการขนส่งความผันแปรความยังยืนความเร็วความเสี่ยงแบบจำลองโลจิตพหุแบบจำลองโลจิตลำดับชั้นแบบจำลองโลิตพหุแบบจำลองสารสนเทศอาคารประเมินความเสี่ยงปัจจัยความยั่งยืนปัจจัยความสำเร็จของโครงการปัจจัยแห่งความสำเร็จปัญหาการเดินทางของพนักงานขายป้ายหยุดรถโดยสารสาธารณะผลกระทบจากการเพิ่มพิกัดนํ้าหนักของรถบรรทุกผิวแอสฟัสท์อนกรีตผู้สูงวัยฝุ่นละอองขนาดเล็กพฤติกรรมการขับขี่พฤติกรรมการเดินทางของผู้สูงวัยพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการเดินทางพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมพื้นที่ว่างฟ้าผ่าเมืองอัจฉริยะยุทธศาสตร์การเป็นมหานครสีเขียวและสะดวกสบายของกรุงเทพมหานครยุทธศาสตร์ชาติรถโดยสารกึ่งสาธารณะรถไฟฟ้าระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางระบบการจัดเก็บค่่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้นระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบขนส่งสาธารณะระบบเคเบิลไฟฟ้าใต้ดินระบบจัดเก็บค่าผ่านทางระบบไฟฟ้าใต้ดินระบบรางลานจอดรถโลจิสติกส์โลจิสติกส์ในเมืองศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางเศรษฐกิจหมุนเวียนสำนักงานสิ่งรบกวนขณะขับขี่เสาไฟฟ้าคอนกรีตหินคลุกชั้นพื้นทางเดิมอนุภาคฝุ่นละอองPM2.5อัตราการไหลของการจราจรอาคารเขียวอาคารจอดแล้วจรอุทัยธานีอุบัติเหตุการขนส่งทางน้ำอุบัติเหตุทางน้ำ

  Interest

  Transportation Engineering, Freight Transportation and Logistics, Infrastructure Planning and Management

  Administrative Profile

  • พ.ค. 2548 - ธ.ค. 2549 รองผู้อำนวยการ สำนักประกันคุณภาพ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 9310 ชั้น 3 อาคาร 9 และ 10

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 44 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 41 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 9 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 9 เรื่อง)