Person Image

  Education

  • Ph.D.(Civil Engineering), University of Wisconsin-Madison, U.S.A.
  • วศ.ม วิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วศ.บ. วิศวกรรมโยธา, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย

  Expertise Cloud

  accidentAnalytical Hierarchy Process (AHP)Bus StopCalcite WasteGeographical Information SystemInland WaterwayInvestmentLogit ModelMultinomial Logit ModelPublic investmentPublic participationRest AreaRisksafetyToll Collection SystemUnconfined Compressive StrengthWaterway Accidentกระบวนการลำดับขั้นเชิงวิเคราะห์กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซีกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี (FAHP)การมีส่วนร่วมของประชาชนการลงทุนการเลือกรูปแบบการเดินทางการเลือกเส้นทางการวิเคราห์เชิงลำดับชั้นการวิเคราะห์กลุ่มแบบเคมีนการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบพหุหลักเกณฑ์การวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นแบบฟัซซีการวิเคราะห์ปัจจัยลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซีการวิเคราะห์ระดับความปลอดภัยการวิเคราะห์หลายปัจจัยกำลังรับแรงแบกทานกำลังอัดแกนเดียวขนส่งทางน้ำความเข้ากันได้ของการใช้งานเทคโนโลยีความคุ้มค่าความจริงเสริมความจริงเสริม (AR)ความปลอดภัยความปลอดภัยด้านการจราจรความปลอดภัยในการขนส่งความผันแปรความยังยืนความเร็วความเสี่ยงแบบจำลองโลจิตแบบจำลองโลจิตพหุปัจจัยความยั่งยืนป้ายหยุดรถโดยสารสาธารณะผลกระทบจากการเพิ่มพิกัดนํ้าหนักของรถบรรทุกผิวแอสฟัสท์อนกรีตผู้สูงวัยฝุ่นละอองขนาดเล็กพฤติกรรมการขับขี่พฤติกรรมการเดินทางของผู้สูงวัยพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการเดินทางพฤติกรรมผู้ขับขี่พฤติกรรมเมาแล้วขับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมพื้นที่จอดแล้วจรพื้นที่ว่างฟ้าผ่าเมืองอัจฉริยะโมเดลยุทธศาสตร์การเป็นมหานครสีเขียวและสะดวกสบายของกรุงเทพมหานครยุทธศาสตร์ชาติรถโดยสารกึ่งสาธารณะรถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางระบบการจัดเก็บค่่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้นระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบขนส่งสาธารณะระบบเคเบิลไฟฟ้าใต้ดินระบบจัดเก็บค่าผ่านทางระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ลานจอดรถโลจิตโลจิสติกส์โลจิสติกส์ในเมืองศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางเศรษฐกิจหมุนเวียนสำนักงานสำนักงานอาคารเขียวสิ่งรบกวนขณะขับขี่เส้นทางขนส่งสินค้าเส้นทางท่องเที่ยวเสาไฟฟ้าคอนกรีตหินคลุกหินคลุกชั้นพื้นทางเดิมอนุภาคฝุ่นละอองPM2.5อัตราการไหลของการจราจรอากาศยานไร้คนอาคารเขียวอาคารจอดแล้วจรอุทัยธานีอุบัติเหตุการขนส่งทางน้ำ

  Interest

  Transportation Engineering, Freight Transportation and Logistics, Infrastructure Planning and Management

  Administrative Profile

  • พ.ค. 2548 - ธ.ค. 2549 รองผู้อำนวยการ สำนักประกันคุณภาพ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 9310 ชั้น 3 อาคาร 9 และ 10

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 61 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 58 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 14 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 14 เรื่อง)