Person Image

  Education

  • Ph.D. (Industrial & Systems Engineering), Virginia Polytechnic Institute and State University., US.
  • M.S. (James A. Linen III Memorial Prize)ธ, Asian Institute of Technology, ไทย
  • วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  (sAromatic coconutBusiness Process Analysisbusiness process modelcold chain logisticsCold Chain ManagementCold storageCommunity EnterpriseConstruction heuristicFresh produceFrozen chicken manufacturingGenetic algorithmIDEF0Integer programmingintegration definition for function modelingInterventionJoint replenishmentline balancinglinear programmingLogistics costMangosteenMonte Carlo simulationPasteurised MilkPasteurized milkPatient satisfaction levelsRestaurantrisk managementS) PolicySupply ChainSupply Chain ManagementTemperature-Controlled TruckTime Series ForecastingTime windowsการจัดการโซ่อุปทานการจัดการสินค้าคงคลังการจัดการห่วงโซ่อุปทานการจัดหาผักและผลไม้สดการตรวจสอบย้อนกลับ การตามสอบ ความสามารถตามสอบ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ ระบบตามสอบ อาหาร โซ่อุปทาน traceabilityการตรวจสอบย้อนกลับ การตามสอบ ความสามารถตามสอบ อาหาร โซ่อุปทานอาหาร Traceabilityการตรวจสอบย้อนกลับ การตามสอบสินค้า Traceabilityการต้านออกซิเดชันการปรับรูปแบบโซ่อุปทาน (Supply Chain Redesign)การวิเคราะห์ทางเคมีการสร้างคุณค่าการออกแบบระบบโลจิสติกส์เกษตรกรข้าวข้าว การชักตัวอย่าง การควบคุมมาตราฐานโควิด-19โซ่ความเย็นโซ่คุณค่า โซ่ความเย็น อาหาร บรรจุภัณฑ์โซ่อุปทานฐานข้อมูล การบริหารจัดการสินค้าคงคลังด้านอาหารตัวกลางตู้ขายอาหารอัตโนมัติธุรกิจสปาธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพนโยบายบรรจุภัณฑ์แบบจำลองเชิงเส้น ระบบช่วยตัดสินใจ ผู้มีข้อจำกัดด้านคุณค่าทางอาหาร ชุดอาหารใบรับของคลังสินค้า ในประทวนสินค้า ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)ปุ๋ยอินทรีย์เคมี (Organic Chemical Fertilizer) การหาสัดส่วนวัตถุดิบที่เหมาะสม (Blending Problem) อินทรียวัตถุในดิน (Soil Organic Matter) อายุการเก็บรักษา (Shelf Life) อัตราการย่อยสลายโปรแกรมช่วยตัดสินใจผลิตภัณฑ์รุกใหม่ผลิตภัณฑ์ฮาลาลผักสดผู้มีข้อจำกัดด้านคุณค่าทางอาหารผู้ให้บริการด้านอาหารแผนภาพอนาคตพริกพริกป่นพริกแห้งมะพร้าวน้ำหอม การพยากรณ์ วิธีจำแนกองค์ประกอบอนุกรมเวลา วิธีบ๊อกซ์-เจนกินส์ วิธีการพยากรณ์ลำดับชั้นแบบบนลงล่าง มาตรฐานและหลักคิดมาตรฐานสินค้าเกษตรเมืองนวัตกรรมระบบสินค้าคงคลัง การจัดเส้นทางการขนส่ง คระยะการเจริญเติบโตร้านอาหารโรงแรม ภัตตาคาร และผู้รับจัดเลี้ยงโลจิสติกส์ (Logistics) การแก้ปัญหาเครือข่ายโลจิสติกส์ที่เหมาะสม (Two Echelon Location Routing Problem) ปุ๋ยอินทรีย์เคมี (Organic Chemical Fertilizer)โลจิสติกส์ ขนส่งเที่ยวกลับสมุนไพรสายพันธุ์กำแพงแสน เอ็มบี 42-1สิ่งทอสุขภาพสุขอนามัยพืช การชักตัวอย่าง ด่านสินค้าหม่อนอะฟลาทอกซินอาหารอาหารไทยคุณภาพสูงอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (Halal Food Industry)แอนโธไซยานินส์

  Interest

  Supply Chain Management in Agro-Industry , Simulation in Agro-Industry , Bin Packing Problem and its Application, Computer Based Decision Support System

  Administrative Profile


  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 69 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 29 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 40 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1EOQ models for a coordinated two-level international supply chain considering imperfect items and environmental impactWahab M., Mamun S., Ongkunaruk P.2011International Journal of Production Economics
  134(1),pp. 151-158
  145
  2Joint replenishment with imperfect items and price discountPaul S., Wahab M., Ongkunaruk P.2014Computers and Industrial Engineering
  74(1),pp. 179-185
  37
  3A genetic algorithm for a joint replenishment problem with resource and shipment constraints and defective itemsOngkunaruk P., Wahab M., Chen Y.2016International Journal of Production Economics
  175,pp. 142-152
  24
  4Productivity improvement based line balancing: A case study of pasteurized milk manufacturerChueprasert M., Ongkunaruk P.2015International Food Research Journal
  22(6),pp. 2313-2317
  14
  5A joint replenishment problem considering multiple trucks with shipment and resource constraintsChen Y., Wahab M., Ongkunaruk P.2016Computers and Operations Research
  74,pp. 53-63
  12
  6An ECRS-based line balancing concept: A case study of a frozen chicken producerOngkunaruk P., Wongsatit W.2014Business Process Management Journal
  20(5),pp. 678-692
  11
  7Simulation for transport pallet cost reduction in pet food manufacturing: An empirical case studyDoungpattra N., Jarupan L., Ongkunaruk P.2012Packaging Technology and Science
  25(6),pp. 311-319
  10
  8The analysis of a vertically integrated organic rice company: A case study in ThailandPrasertwattanakul Y., Ongkunaruk P.2018International Food Research Journal
  25(2),pp. 481-486
  10
  9Business Process Analysis and Improvement for a Third Party Logistics Provider in Indonesian Cold Chain LogisticsPradita S., Ongkunaruk P.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  526(1)
  7
  10An integer programming for a bin packing problem with time windows: A case study of a Thai seasoning companyOngarj L., Ongkunaruk P.20132013 10th International Conference on Service Systems and Service Management - Proceedings of ICSSSM 2013
  ,pp. 826-830
  6
  11A study of large scale food services best practices in Thailand: A case study of HORECAsOngkunaruk P., Kessuvan A.20132013 10th International Conference on Service Systems and Service Management - Proceedings of ICSSSM 2013
  ,pp. 831-836
  6
  12Business Process Analysis for a Container Depot Service Provider in ThailandTangkham K., Ongkunaruk P.20192019 International Conference on Engineering, Science, and Industrial Applications, ICESI 2019
  4
  13Utilizing an intervention forecasting approach to improve reefer container demand forecasting accuracy: A case study in IndonesiaPradita S., Ongkunaruk P., Leingpibul T.2020International Journal of Technology
  11(1),pp. 144-154
  4
  14The analysis of a chilled beef supply chain for developing strategic improvementNeisyafitri R.J., Ongkunaruk P.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  773(1)
  3
  15The improvement of the high value-added supply chain: A cordyceps beverage case studyPoochinya P., Ongkunaruk P.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  773(1)
  3
  16The study of a small-sized Thai chili paste supply chainSrilarp J., Ongkunaruk P.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  773(1)
  3
  17Coconut sap pickup problem with time windows: A case studyOngkunaruk P., Ongcunaruk W.2015International Food Research Journal
  22(5),pp. 2088-2092
  3
  18Determination of the optimal blending problem of organic-chemical fertilizer under uncertaintyJareonkitpoolpol A., Ongkunaruk P., Janssens G.2018Soil Use and Management
  34(4),pp. 449-460
  3
  19The harvest planning of aromatic coconut by using Monte Carlo simulationDeepradit S., Pisuchpen R., Ongkunaruk P.20172017 4th International Conference on Industrial Engineering and Applications, ICIEA 2017
  ,pp. 116-120
  2
  20Genetic algorithm for a delivery problem with mixed time windowsOngcunaruk W., Ongkunaruk P., Janssens G.K.2021Computers and Industrial Engineering
  159
  2
  21The use of physical simulation to evaluate thermal properties of food containers in cold chain logisticsChaitanoo N., Ongkunaruk P., Leingpibul D.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  773(1)
  1
  22Tactical Procurement Planning under Uncertainty in Aromatic Coconut ManufacturingDeepradit S., Pisuchpen R., Ongkunaruk P.2020International Journal of Technology
  11(4)
  1
  23Quality and safety aspects in HORECA supply chainKessuvan A., Ongkunaruk P.2014American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture
  8(10),pp. 9-15
  1
  24The study of business process and decision support of raw milk blending for a collecting centre in ThailandChueprasert M., Ongkunaruk P., Ongcunaruk W.2016International Food Research Journal
  23(3),pp. 1233-1238
  1
  25Simulation for production line balancing of a large-sized frozen chicken manufacturerPisuchpen R., Ongkunaruk P.2016Actual Problems of Economics
  177(3),pp. 397-406
  1
  26Waste reduction by monte carlo simulation: A case study in textile industryOngkunaruk P.200838th International Conference on Computers and Industrial Engineering 2008
  1,pp. 727-734
  1
  27A strategic ware house decision: A case study for a Thai exporter in USOngcunaruk W., Ongkunaruk P.2014American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture
  8(10),pp. 1-8
  0
  28Designing a Social Commerce Diagnosis Techniques Based on Earned Value Management: Case Study of Thai Cosmetics Manufacturing CompanyNgamjarussrivichai P., Panitsettakorn W., Wilairatana P., Ongkunaruk P., Tsutomu K.2020Proceedings - 2020 9th International Congress on Advanced Applied Informatics, IIAI-AAI 2020
  ,pp. 677-682
  0
  29The Improvement of Supply Chain Agility during COVID-19: A Case Study of Alcohol Sanitizer in ThailandPanitsettakorn W., Ongkunaruk P.20212021 IEEE 8th International Conference on Industrial Engineering and Applications, ICIEA 2021
  ,pp. 417-421
  0
  30The Analysis of a Chicken-Based Pet Food Supply Chain: A Case Study of ThailandMonchan J., Ongkunaruk P.20212021 IEEE 8th International Conference on Industrial Engineering and Applications, ICIEA 2021
  ,pp. 406-410
  0
  31The Study of a Canned Pet Food Supply Chain in ThailandSarachainantakul C., Ongkunaruk P.20212021 IEEE 8th International Conference on Industrial Engineering and Applications, ICIEA 2021
  ,pp. 426-431
  0
  32A Construction Heuristic for the Bin-Packing Problem with Time Windows: A Case Study in ThailandOngcunaruk W., Ongkunaruk P.2021International Journal of Technology
  12(2),pp. 390-400
  0