Person Image

Administration

Education

 • Ph.D.(Industrial Engineering), The University of Pittshurgh U. , สหรัฐอเมริกา, 2545
 • M.S.(Industrial Engineering), The University of Pittshurgh U. , สหรัฐอเมริกา, 2539
 • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2535

Expertise Cloud

Acetic acid bacteriaBusiness ERPcostebXMLFermented vinegarFermentorFood Delivery Servicefood industryFood SafetyFood TraceabilityIDEF0Importance-Satisfaction analysisInformation Systems EngineeringJapanese restaurantOntologyOrganic RiceOTOP พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การตลาดOTOP พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การตลาด ประสิทธิภาพPAF modelPOSready meal industryRestaurantrice processing)Riceberry riceSERVQUALSupply chain managementSystem Analysis and Design Talent development programTalent mobilitytraceabilityกระบวนการฉีดเข้าเบ้าการเคลื่อนย้ายนักวิจัยการจัดสรรทรัพยากรการผลิตการตรวจสอบย้อนกลับการตรวจสอบย้อนกลับ การตามสอบ ความสามารถตามสอบ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ ระบบตามสอบ อาหาร โซ่อุปทาน traceabilityการตรวจสอบย้อนกลับ การตามสอบ ความสามารถตามสอบ อาหาร โซ่อุปทานอาหาร Traceabilityการตรวจสอบย้อนกลับ การตามสอบสินค้า Traceabilityการตามสอบการตามสอบสินค้าเกษตรและอาหารการประเมินความสามารถตามสอบการปรับรูปแบบโซ่อุปทานการปรับรูปแบบโซ่อุปทาน (Supply Chain Redesign)การแปรรูปข้าวการพัฒนาคุณภาพ ความปลอดภัยและการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาบุคลากรวิจัยการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างคุณค่การวิเคราะห์สถิติการวิจัยตลาดการสร้างคุณค่าการออกแบบระบบโลจิสติกส์ข้าวข้าว(riceข้าวอินทรีย์ความผูกพันต่อองค์กรความยั่งยืนความสามารถตามสอบได้เจนเนอเรชั่นวายโซ่อุปทานด้านอาหารต้นทุนการผลิตถังหมักน้ำส้มสายชูหมักบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพแบคทีเรียอะซิติกแอซิคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)ประสิทธิภาพการทางานปัจจัยกระทบต่อราคาไก่ ราคาไก่ การพยากรณ์ อุตสาหกรรมสัตว์ปีกแป้งข้าวดัดแปรผลการปฏิบัติงานขององค์กรผู้บริโภคสินค้าฮาลาลพฤติกรรมและทัศนคติพลาสติกชีวภาพ ข้าว โครงสร้างต้นทุนการผลิตมาตรการทางการค้าของสหภาพยุโรปมาตรการสืบค้นย้อนกลับอาหารมาตรฐานการตามสอบมาตรฐานและหลักคิดมาตรฐานสินค้าเกษตรระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานระบบตามสอบไรซ์เบอร์รี่โลจิสติกส์ ขนส่งเที่ยวกลับโลจิสติกส์ ผู้ประกอบการขนส่ง พระนครศรีอยุธยา สกอร์โมเดลศูนย์แห่งความเป็นเลิศออนโทโลยีอาหารไทยแปรรูปประเภทฮาลาลอาหารไทยสำเร็จรูปอาหารไทยสำเร็จรูปประเภทฮาลาลอาหารไทยฮาลาลอาหารฮาลาลอินโดนีเซียอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรและ อาหารอุตสาหกรรมสัตว์ปีก ปัจจัยกระทบต่อราคาไก่ การพยากรณ์อุตสาหกรรมสินค้าฮาลาลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (Halal Food Industry)

Interest

Information Systems Engineering, System Analysis and Design , Food Traceability, Food Safety


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 20.22 ล้านบาท

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 9 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation


แสดงความคิดเห็น

(0)