Person Image

  Education

  • วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
  • M.S. (Industrial Engineering), สหรัฐอเมริกา, 2541
  • Ph.D.(Industrial Engineering), Oregon State University, สหรัฐอเมริกา, 2547

  Expertise Cloud

  Canned FruitCanned FruitsCanned pineappleCapacitated Vehicle Routing ProblemCarbon footprintcase studyCassavaCassava chip drying facilitycassava chip pricesCassava plantationCassava productionCassava productsCassava products industriescassava root pricesCentralized distributionCentralized NetworksCross-sellingCube-per-Order IndexCultivationCustomer SatisfactionCut-out strengthCut-Out Strength of SyrupCycle Service LevelData requirementsDeadheading distanceDecentralized NetworksDecision Support SystemDeep belief networkDeep belief networksDelivery routesDelivery timedemand forecastingDemand SurveyDispatching rulesdistribution networkDistribution Networks with BackorderDistributorDried Grains with SolubleDynamic modelsEffective algorithmsElectric power systemsElectric power transmission networksElectricity generation capacityElectricity-consumptionEngineering researchEquityEstimationExportFleet operationsForecastingFresh cassava rootsGreen beanharvestingInteger programInteger programmingInteger programming modelsInventoryInventory managementLogistics cost structureMarket basket analysisMinimal total costsNonlinear Programming ProblemOptimizationParallel replacement problemParallel savings algorithmPoint-of-sales dataProduct DistributionRegression analysisReplacement policiesReplacement policySafety stockSeasonal demand productsSimulationSingaporeSingle periodSingle-period modelStarch contentStochastic savings algorithmStratified random samplingSupply Chaintransportationtwo-stage manufacturing systemsUtilization patternsValue chainVehicle routingการกระจายสินค้าการวิเคราะห์การถดถอยการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าแบบจับคู่ข้อมูล ณ จุดขายโซ่คุณค่าโซ่อุปทานเทคนิคการวิเคราะห์การซื้อสินค้าของลูกค้าประสิทธิภาพการผลิตปริมาณแป้งผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังมันสำปะหลังโลจิสติกส์สินค้าที่มีอุปสงค์เชิงฤดูกาลสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรหัวมันสำปะหลังสด

  Interest

  Logistics and Supply Chain Management, Production Planning and Scheduling, Inventory Management, Vehicle Routing Systems, Optimization, Applied Operations Research


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 20.22 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 5411 ชั้น 4 อาคาร 5
   • ห้อง 5428 ชั้น 4 อาคาร 5
   • ห้องห้องประชุม ชั้น - อาคารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 77 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 55 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 23 เรื่อง (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 9 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Production efficiency improvement in batch production system using value stream mapping and simulation: A case study of the roasted and ground coffee industryParthanadee P., Buddhakulsomsiri J.2014Production Planning and Control
  25(5),pp. 425-446
  39
  2Simulation modeling and analysis for production scheduling using real-time dispatching rules: A case study in canned fruit industryParthanadee P., Buddhakulsomsiri J.2010Computers and Electronics in Agriculture
  70(1),pp. 245-255
  35
  3Periodic product distribution from multi-depots under limited suppliesParthanadee P., Logendran R.2006IIE Transactions (Institute of Industrial Engineers)
  38(11),pp. 1009-1026
  34
  4A study of replacement rules for a parallel fleet replacement problem based on user preference utilization pattern and alternative fuel considerationsParthanadee P., Buddhakulsomsiri J., Charnsethikul P.2012Computers and Industrial Engineering
  63(1),pp. 46-57
  20
  5Mathematical Model of (R,Q) Inventory Policy under Limited Storage Space for Continuous and Periodic Review Policies with Backlog and Lost SalesSingha K., Buddhakulsomsiri J., Parthanadee P.2017Mathematical Problems in Engineering
  2017
  11
  6Prediction models of starch content in fresh cassava roots for a tapioca starch manufacturer in ThailandBuddhakulsomsiri J., Parthanadee P., Pannakkong W.2018Computers and Electronics in Agriculture
  154,pp. 296-303
  7
  7Stratified random sampling for estimating billing accuracy in health care systemsBuddhakulsomsiri J., Parthanadee P.2008Health Care Management Science
  11(1),pp. 41-54
  7
  8Determining appropriate production and inbound logistics practices for a cassava supply chain in ThailandBuddhakulsomsiri J., Parthanadee P., Praneetpholkrang P.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(6),pp. 937-950
  5
  9Computational experiment of methods to determine periodic (R, Q) inventory policy parameters: A case study of information decentralised distribution networkSingha K., Buddhakulsomsiri J., Parthanadee P.2019International Journal of Industrial and Systems Engineering
  32(2),pp. 212-242
  4
  10The study of consumption behaviors and factors affecting decision to purchase fishery products of consumers in the North and Northeast of ThailandKessuvan A., Parthanadee P., Buddhakulsomsiri J.2015International Food Research Journal
  22(6),pp. 2670-2678
  3
  11A study of a single-period model for the parallel fleet replacement problemLaksuwong E., Pannakkong W., Parthanadee P., Buddhakulsomsiri J.2014Applied Mechanics and Materials
  619,pp. 364-370
  2
  12Vehicle Routing Problem with Transshipment: Mathematical Model and AlgorithmLeelertkij T., Parthanadee P., Buddhakulsomsiri J.2021Journal of Advanced Transportation
  2021
  2
  13A comparison of inventory management between decentralized and centralized distribution networks with backorderSingha K., Parthanadee P., Buddhakulsomsiri J.2015Lecture Notes in Electrical Engineering
  349,pp. 485-490
  1
  14Forecasting medium-term electricity demand in Thailand: Comparison of ANN, SVM, DBN, and their ensemblesPannakkong W., Aswanuwath L., Buddhakulsomsiri J., Jeenanunta C., Parthanadee P.2019International Conference on ICT and Knowledge Engineering
  2019-November
  1
  15A stochastic savings algorithm for vehicle routing problem with a centralized distribution center and delivery time windowSanjaiya M., Buddhakulsomsiri J., Parthanadee P.2012Applied Mechanics and Materials
  110-116,pp. 3972-3981
  1
  16Parallel replacement problem for a fleet with dependent useBuddhakulsomsiri J., Parthanadee P.20062006 IIE Annual Conference and Exhibition
  1
  17Safety stock levels for products with seasonality or high variability in demandParthanadee P., Suktor S.2012Kasetsart Journal - Social Sciences
  33(3),pp. 442-453
  0
  18A new mathematical model for parallel replacement problem with alternative fuels and user-demand patternParthanadee P., Buddhakulsomsiri J.200737th International Conference on Computers and Industrial Engineering 2007
  1,pp. 792-798
  0
  19Stratification and clustering methods for billing accuracy in healthcare systemsParthanadee P., Buddhakulsomsiri J., Kachhal S.20062006 IIE Annual Conference and Exhibition
  0
  20A nonlinear optimization problem for determining safety stocks in a two-stage manufacturing systemParthanadee P.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(2),pp. 380-393
  0
  21A Mathematical Model for Optimizing Organic Feed Mix ProblemAi Thy N.N., Buddhakulsomsiri J., Parthanadee P.20202020 IEEE 7th International Conference on Industrial Engineering and Applications, ICIEA 2020
  ,pp. 570-573
  0
  22Forecasting Self-Consumption Solar Power Capacity of Industry and Business Sector in Thailand: A System Dynamic ModelMaitreesorasunte C., Tang J., Chaysiri R., Jeenanunta C., Pannakkong W., Vitharana H., Parthanadee P.20182018 2nd International Conference on Engineering Innovation, ICEI 2018
  ,pp. 111-116
  0
  23Simulation modeling analysis to support decision making of cassava harvesting in ThailandPannakkong W., Buddhakulsomsiri J., Parthanadee P.2014IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management
  ,pp. 1141-1145
  0
  24Exploring the relationship between activity cost and aroma loss of hom mali rice during post-harvest stageLilavanichakul A., Parthanadee P., Wiratchai A.2021Kasetsart Journal of Social Sciences
  42(1),pp. 15-24
  0