Person Image

  Education

  • วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
  • M.S. (Industrial Engineering), สหรัฐอเมริกา, 2541
  • Ph.D.(Industrial Engineering), Oregon State University, สหรัฐอเมริกา, 2547

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 1 0 0
  2006 การจัดเส้นทางการเดินรถขนส่งสินค้าทางอุตสาหกรรมเกษตรที่มีการบรรทุกสินค้าขากลับในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 7 6 0 0
  2014 โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยการจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 1 1 0 0
  2013 การศึกษาความต้องการสินค้าสัตว์น้ำทะเล เพื่อวางแผนกลยุทธ์การกระจายสินค้าของศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าสัตว์น้ำ ในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขององค์การสะพานปลา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2010 การวิเคราะห์หาปริมาณสินค้าคงคลังสำรองสำหรับสินค้าที่มีอุปสงค์เชิงฤดูกาล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2009 การทำนายระดับความหวานของผลไม้เพื่อการกำหนดระดับความเข้มข้นของน้ำเชื่อมในสายการผลิตผลไม้บรรจุกระป๋อง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานผลิตกาแฟแบบคั่วบดโดยการจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2007 การจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมผลไม้แปรรูปบรรจุกระป๋อง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2006 การหาปริมาณสินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัยในระบบการผลิตสองขั้น หัวหน้าโครงการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 25 Project 8 36 0 0
  2019 การศึกษาการบริหารจัดการโซ่อุปทานวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปลอดภัย : กรณีศึกษาปศุสัตว์อินทรีย์ภาคตะวันตก หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 การประเมินดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนาโซ่คุณค่าของธุรกิจบริการด้านอาหาร หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2017 การศึกษาโซ่คุณค่าของมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ในประเทศกัมพูชา หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 1 0 0
  2016 โครงการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานและวิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการระบบโซ่ความเย็น (Cold Chain) สำหรับภาคอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 0 1 0 0
  2016 การแปรรูปมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรมอาหารเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 หัวหน้าโครงการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 0 0 0 0
  2016 โครงการศึกษาการบริหารจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์ครบวงจรเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 0 0 0 0
  2015 โครงการศึกษาห่วงโซ่อุปทานในระบบการค้ามันสำปะหลังเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรม หัวหน้าโครงการ กรมการค้าภายใน 0 1 0 0
  2015 พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการรักษาคุณภาพความหอมของข้าวหอมมะลิมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานสู่ตลาดแบบยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมสหกรณ์ 0 0 0 0
  2014 โครงการแผนการตลาดสำหรับเครื่องดื่ม Digital Drinks ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ดิจิตอล ดริ้ง จำกัด 0 0 0 0
  2014 การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์มันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2 1 0 0
  2014 การสร้างคุณค่าบนการจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 6 0 0
  2014 โครงการพัฒนาโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารด้วยระบบโซ่ความเย็นและบรรจุภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2 1 0 0
  2013 การปรับรูปแบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสินค้าฮาลาลเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2013 โครงการพัฒนาโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารด้วยระบบโซ่ความเย็นและบรรจุภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2 5 0 0
  2013 การจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารพร้อมบริโภค ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 4 0 0
  2013 การสร้างคุณค่าในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมสินค้าฮาลาล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 การออกแบบคลังสินค้าสำหรับผู้กระจายสินค้ารายย่อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2012 การปรับรูปแบบโซ่อุปทานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 4 0 0
  2010 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต: กรณีศึกษาในกระบวนการผลิตน้ำยางข้น ของฝ่ายโรงงาน 2 องค์การสวนยาง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2010 การประเมินความต้องการเกี่ยวกับการบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน (German Technical Cooperation, GTZ) 0 0 0 0
  2008 การวิเคราะห์การเปลี่ยนทดแทนแบบขนาน สำหรับกองยานพาหนะและอุปกรณ์เครื่องมือในอุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 1 0 0 0
  2007 การวิเคราะห์การเปลี่ยนทดแทนแบบขนาน สำหรับกองยานพาหนะและอุปกรณ์เครื่องมือในอุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 2 0 0
  2007 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 4 0 0
  2007 การสำรวจและประเมินสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และการใช้สารเสริมชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2006 การจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสับปะรด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 3 0 0

  แสดงความคิดเห็น

  (0)