ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

(sagro-industryartificial neural networkasymmetric informationBlending strategy investingBusiness Process AnalysisCanned fruitCassava productsChinacommodity futures exchangecommodity futures exchangesConsumer perceptionEntrepreneurFood Allergenfood allergen managementFood IndustryFood productsFood SafetyFresh producegeneralized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH)hedge ratiohedging effectivenessHORECAIDEF0Informed tradersInnovationinventoryInventory managementInvestment performanceLine balancingLogistic regressionlogisticsLogistics and Supply Chain ManagementLogistics CostMangosteenMarket Microstructuremarket segmentationmarketing researchNeural networkNoise tradersnoise trading risksnonlinear programming problemopen interestOptimizationOriginPasteurised MilkPortfolio diversificationprice discoveryPrice volatilityProduct DistributionProduct StrategyProfitabilityQFDqueueing networksrefurbishmentReturnreverse logisticsS) PolicySafety stockSeasonal demand productsSensory TestSimulationStrategySugarcane HarvesterSupply chainSupply Chain Managementtrading volumetwo-stage manufacturing systemsValue Chainvolatilityvolumeโซ่คุณค่าโซ่อุปทานต้นทุนการผลิตตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอนวัตกรรมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)ประสิทธิภาพการผลิตปริมาณการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังผู้ประกอบการแผนธุรกิจพฤติกรรมและทัศนคติมันสำปะหลังมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ระบบตามสอบราคาล่วงหน้าโลจิสติกส์สินค้าที่มีอุปสงค์เชิงฤดูกาลสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรห่วงโซ่อุปทานอัตราผลตอบแทนอาหารไทยแปรรูปประเภทฮาลาลอินโดนีเซียอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (Halal Food Industry)

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 11 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 50 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 41 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
 • ทุนนอก 116 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 76 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 66 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 286 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 88 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 198 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 33 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 19 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 9 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 11 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)