Person Image

  Education

  • วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
  • M.S. (Industrial Engineering), สหรัฐอเมริกา, 2541
  • Ph.D.(Industrial Engineering), Oregon State University, สหรัฐอเมริกา, 2547

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของปรารถนา

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของปรารถนา 3 ปีล่าสุด

  Year Academic 9
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต: กรณีศึกษาในกระบวนการผลิตน้ำยางข้น ของฝ่ายโรงงาน 2 องค์การสวนยาง แหล่งทุน :โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,1 ส.ค. 2011 - 31 พ.ค. 2012
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต: กรณีศึกษาในกระบวนการผลิตน้ำยางข้น ของฝ่ายโรงงาน 2 องค์การสวนยาง แหล่งทุน :โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,1 ส.ค. 2011 - 31 พ.ค. 2012
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01057532 ชื่อวิชา Product. Plan. & Inven. Control Agro-Indus.,1 ธ.ค. 2011 - 30 ธ.ค. 2011
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ประกอบการทำ Senior project ของนักศึกษา ปี 2010,1 ก.ค. 2010 - 15 มึ.ค. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01057532 ชื่อวิชา Product. Plan. & Inven. Control Agro-Indus.,1 ธ.ค. 2011 - 31 ม.ค. 2012
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01057531 ชื่อวิชา Quantitative Analysis for Agro-Industry,19 ก.ย. 2010 - 26 ก.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01057532 ชื่อวิชา Product. Plan. & Inven. Control Agro-Indus.,1 ม.ค. 2010 - 31 ธ.ค. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การกำหนดระดับสินค้าคงคลังสำรอง สำหรับสินค้าที่มีอุปสงค์เชิงฤดูกาลหรือมีความผันแปรสูง แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,1 ธ.ค. 2009 - 15 ก.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร แหล่งทุน :เป็นหนึ่งในกรณีศึกษา ในหนังสือ "การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร: กรณีศึกษา",26 ก.ค. 2010 - 21 ก.ย. 2010

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของปรารถนา 4 ปีล่าสุด

  Year Public 9
  2005 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Blue Cross Blue Shield of Michigan การใช้ประโยชน์ :หาวิธีการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม เพื่อลด error ในระบบ billing ของบริษัท,1 ธ.ค. 2005 - 31 พ.ค. 2006
  2005 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Blue Cross Blue Shield of Michigan การใช้ประโยชน์ :หาวิธีการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม เพื่อลด error ในระบบ billing ของบริษัท,1 ธ.ค. 2005 - 31 พ.ค. 2006
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท คอฟฟี่ บีนเนอรี่ จำกัด การใช้ประโยชน์ :นำเสนอรายงานแก่โรงงานกรณีศึกษา,1 พ.ค. 2010 - 1 พ.ค. 2010
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท คอฟฟี่ บีนเนอรี่ จำกัด การใช้ประโยชน์ :นำเสนอรายงานแก่โรงงานกรณีศึกษา,1 พ.ค. 2010 - 1 พ.ค. 2010
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน) การใช้ประโยชน์ :นำเสนอผลงาน และส่งมอบโปรแกรมฐานข้อมูล เพื่อการนำไปใช้งานของบริษัท,4 ม.ค. 2010 - 31 พ.ค. 2010
  2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่ในงานนิทรรศการงานวิจัย “บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี 2554”งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2554 วันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,28 ม.ค. 2011 - 5 ก.พ. 2011
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Central Retail Corporation (CRC) การใช้ประโยชน์ :นำเสนอโปรแกรม Decision Support System บน Excel เพื่อให้บริษัทนำไปใช้,1 พ.ย. 2009 - 28 ก.พ. 2011
  2005 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Blue Cross Blue Shield of Michigan การใช้ประโยชน์ :หาวิธีการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม เพื่อลด error ในระบบ billing ของบริษัท,1 ธ.ค. 2005 - 31 พ.ค. 2006
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท คอฟฟี่ บีนเนอรี่ จำกัด การใช้ประโยชน์ :นำเสนอรายงานแก่โรงงานกรณีศึกษา,1 พ.ค. 2010 - 1 พ.ค. 2010

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของปรารถนา 2 ปีล่าสุด

  Year Commercial 5
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร การใช้ประโยชน์ :เป็นหนึ่งในกรณีศึกษา ในหนังสือ "การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร: กรณีศึกษา",26 ก.ค. 2010 - 21 ก.ย. 2010
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร การใช้ประโยชน์ :เป็นหนึ่งในกรณีศึกษา ในหนังสือ "การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร: กรณีศึกษา",26 ก.ค. 2010 - 21 ก.ย. 2010
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร การใช้ประโยชน์ :เป็นหนึ่งในกรณีศึกษา ในหนังสือ "การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร: กรณีศึกษา",26 ก.ค. 2010 - 21 ก.ย. 2010
  2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท คอฟฟี่ บีนเนอรี่ จำกัด การใช้ประโยชน์ :นำเสนอรายงานแก่โรงงานกรณีศึกษา,11 พ.ค. 2009 - 11 พ.ค. 2009
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร การใช้ประโยชน์ :เป็นหนึ่งในกรณีศึกษา ในหนังสือ "การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร: กรณีศึกษา",26 ก.ค. 2010 - 21 ก.ย. 2010

  แสดงความคิดเห็น

  (0)