Person Image

  Education

  • Ph.D. วิศวกรรมอุตสาหการ, The Ohio State University, United States of America

  Expertise Cloud

  Carbon black suspensionsDesign of experimentsInjection MoldingIn-mold coatingIntegrated Circuits (ICs)Jet platingMaterial Grade ChangesMaterial gradesMeasuring pointsMetal analysisMetal stampingmicroflowMultiwall Carbon NanotubesNatural fiber-cement compositesNavier’s slip functionNon Repeatable Run OutOptimal ConditionOptimal material proportionว Design of mixture experimentsOptimizationPiercingResponse Surface MethodologyResponse Surface Methodology (RSM)RheologyRubber ExtrusionSheet metalSheet Metal Stamping ProcessSidewall Tire MoldsSlip flowSocial sciences computingSpringback predictionStatistical Analysis Strength testingTail floatingTrack MisregistrationTwo-level Factorial DesignWarpageกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติกกระบวนการฉีดขึ้นรูปยางกระบวนการเชี้อเพลิงออกซิเจนความเร็วสูงกระบวนการทำซ้ากลับไปมากระบวนการผลิตกระบวนการอัดขึ้นรูปการเกิดอุบัติเหตุจากรถโฟล์คลิฟต์การโก่งงอการเคลือบผิวการจัดกลุ่มเคมีนการจัดการอะไหล่คงคลังการฉีดขึ้นรูปการซ่อมบารุงเชิงพยากรณ์การตรวจจับการทดลองสองขั้นตอนการทดสอบไคว์สแควร์การบำรุงรักษาที่มีความน่าเชื่อถือเป็นศูนย์กลางการแบ่งกลุ่มแบบหลายเกณฑ์การประมวลผลภาพการพยากรณ์แนวโน้มการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือการวิเคราะห์ดิสคริมิแนนท์การวิเคราะห์ทางสถิติของแบบสอบถามการวิเคราะห์สภาพความเสียหายการวิเคราะห์หลายตัวแปรการสั่งซื้อแบบประหยัดการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์การสึกกร่อนการออกแบบการทดลองการออกแบบแผนการทดลองแบบสปลิตพล็อตการออกแบบสปลิตสปลิตพลอตความสูงของโลหะบัดกรีคอมพิวเตอร์โครเมียมคาร์ไบด์-นิเกิลโครเมียมเจเนติกอัลกอริทึมชิ้นงานฉีดขึ้นรูปพลาสติกชุดเกียร์ส่งกาลังต้นแบบผลิตหมอนตรวจจับวัตถุที่นอนยางพาราแบบใหม่เทคนิคระเบียบวิธีวิกฤตนวัตกรรมสูตรน้ำยางแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมพลาสติกพลาสติกชีวภาพพัฒนากระบวนการผลิตแฟคทอเรียลเต็มรูปเมตริกซ์ความสัมพันธ์แม่พิมพ์ฉีดแบบทางวิ่งร้อนโมลโฟลยางรองแท่นเครื่องรอบเวลาระบบปั๊มน้ำในหม้อไอน้ำความดันสูงโรงไฟฟ้าเลนส์ในโคมไฟท้ายรถยนต์วัฏจักรการออกแบบวัสดุนาโนคอมโพสิตวิธีการพื้นผิวผลตอบสนองวิธีทากูชิวิศวกรรมวิศวกรรมซ่อมบำรุงเวลาเฉลี่ยระหว่างการเสียของเครื่องจักรอัญมณี

  Interest

  กระบวนการผลิต, การออกแบบการทดลอง, วิศวกรรมซ่อมบำรุง

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 8,000.00 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 9 ชิ้น
   • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 6.02 ล้านบาท

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 31 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 27 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation


   แสดงความคิดเห็น

   (0)