ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
กระบวนการผลิตและระบบการผลิต
MPMS
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

กระบวนการผลิตและระบบการผลิต

MPMS

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.ชนะ รักษ์ศิริ

Email: fengcnr@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8555

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์

Email: fengchar@ku.ac.th

Phone Number: 02-579-8610

นายชัชพันธ์ ขำญาติ

Phone Number: 0-2942-8555

 

ผศ.เริงทิวา ทิพยศักดิ์

Email: fengrtw@ku.ac.th

Phone Number: 027970999 ต่อ 1603

บพิธ ฉุยฉาย

 

 

พุทธิพงศ์ ไตรเชษฐกุล

 

 

กัมพล บัวพรหม

 

 

อัฏฐภูมิ เหลืองทองคำ