โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
กระบวนการผลิตและระบบการผลิต
MPMS
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 9 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 9 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 9
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 9
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0

Internal Project

Year
Internal Project
13
2550 การพัฒนาเครื่องฉีดยางขนาดเล็กสำหรับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ, ชนะ รักษ์ศิริ, ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, คุณยุต เอี่ยมสอาด
2551 การพัฒนาโต๊ะกัดชิ้นงานแบบหมุน 2 แกนซีเอ็นซี, ชนะ รักษ์ศิริ
2552 การประยุกต์องค์ความรู้ทางวิศวกรรมในการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ยางรองแท่นเครื่อง, ชนะ รักษ์ศิริ, ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์
2553 การพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องจักรเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมยางพาราและไม้ยางพารา, ชนะ รักษ์ศิริ, ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, คุณยุต เอี่ยมสอาด, ทรงกลด จารุสมบัติ
2553 การพัฒนาเครื่องบดผสมยางระบบปิดแบบเบมเบอรี่, ชนะ รักษ์ศิริ
2553 การพัฒนาเครื่องอัดขึ้นรูปยางโดยระบบไฮโดรลิค, ชนะ รักษ์ศิริ, ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ
2554 การขึ้นรูปกลาสเซรามิกทางทันตกรรมด้วยเครื่องกลควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รศ.ดร.ทพญ.กาญจนา กาญจนทวีวัฒน์, Prof. Dr. Kimihiro YAMASHITA, นางสาวคนึงนุช แก้วทรัพย์ศักดิ์, นางสาวกรองกาญจน์ ศิรินุกุลวัฒนา, นางสาวพรพิมล ขันธจินดา, นายธเนศ ณ วิเชียร, นางสาวสุภัตรา ทิพพิลา, ชนะ รักษ์ศิริ
2554 การพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องจักรเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมยางพาราและไม้ยางพารา, ชนะ รักษ์ศิริ, ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, คุณยุต เอี่ยมสอาด, ทรงกลด จารุสมบัติ
2554 (ไม่จัดสรร) การพัฒนาเครื่องบดผสมยางระบบปิดแบบเบมเบอรี่, ชนะ รักษ์ศิริ, ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ
2554 การพัฒนาเครื่องอัดขึ้นรูปยางโดยระบบไฮโดรลิค, ชนะ รักษ์ศิริ, ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ
2554 (ไม่จัดสรร) การพัฒนาเครื่องกัดไม้ยางพาราซีเอ็นซีแบบอัตโนมัติ, คุณยุต เอี่ยมสอาด, ชนะ รักษ์ศิริ, ทรงกลด จารุสมบัติ
2560 การพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับกระบวนการขัดและกดผิวระบบสั่นสะเทือนแบบอุลตร้าโซนิคสำหรับชิ้นงานโลหะในการเก็บผิวละเอียด, ชนะ รักษ์ศิริ
2560 ระบบติดตามและวินิจฉัยปัญหาของเครื่องจักรกลซีเอ็นซีแบบเรียลไทม์ เพื่อรองรับการผลิตแบบประเทศไทย 4.0, ชนะ รักษ์ศิริ, ปณ, พิ

External Project

Year
External Project
65
2549 การประยุกต์ใช้เครื่องกัดซีเอ็นซีห้าแกนสำหรับการพัฒนาการผลิตแม่พิมพ์ยางรองเท้า, ชนะ รักษ์ศิริ
2550 การพัฒนาชุดควบคุมสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 6 แกน, ชนะ รักษ์ศิริ
2550 การพัฒนาการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปยางพื้นรองเท้าแบบใช้วัสดุ 2 ชนิด, ชนะ รักษ์ศิริ
2550 การศึกษาการระบายอากาศสำหรับแม่พิมพ์อัดขึ้นรูปยางขนาดเล็ก, ชนะ รักษ์ศิริ
2551 การพัฒนาการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์แดผลิตภัณฑ์ยางกันซึมในถังแก๊ส, ชนะ รักษ์ศิริ
2551 การพัฒนากระบวนการขัดผิวแม่พิมพ์ยาง 3 มิติ โดยเครื่องกัดซีเอ็นซี 3 แกน, ชนะ รักษ์ศิริ
2552 การพัฒนาการแม่พิมพ์อักสำหรับอัดยางในลูกบอล, ชนะ รักษ์ศิริ
2553 การวิเคราะห์ค่าความผิดพลาดในการเคลื่อนที่ของหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์, ชนะ รักษ์ศิริ
2553 การประยุกต์องค์ความรู้ทางวิศวกรรมในการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ยางรองแท่นเครื่อง , ชนะ รักษ์ศิริ
2553 การพัฒนาการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปแบบซับซ้อนสูงของยางพื้นรองเท้าแบบรูปทรงอิสระที่ทำด้วยวัสดุสองชนิด , ชนะ รักษ์ศิริ
2553 การพัฒนาการวัดค่าความถูกต้องของเครื่องกัดซีเอ็นซีโดยการตัดเฉือนชิ้นงานมาตรฐาน , ชนะ รักษ์ศิริ
2553 การควบคุมแรงบิดในการขันสกรูสำหรับการประกอบฮาร์ดดีสไดรฟ์โดยการควบคุมแบบนิวรอลเน็ตเวิลค์, ชนะ รักษ์ศิริ
2553 การพัฒนาระบบการวัดปริมาตรของหยดกาว, ชนะ รักษ์ศิริ, นายปฏิภาณ ยืนยง
2553 การพัฒนาระบบป้อนชิ้นงานแบบเปลี่ยนระยะห่างการวางของชิ้นงานอัตโนมัติ, ชนะ รักษ์ศิริ, นายสุกิจ เจริญวิโรจน์
2555 การออกแบบการติดตั้งเครื่องยนต์ขนาด 2,250 แรงม้าสำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้าและการออกแบบกระบวนการกลึงล้อรถไฟด้วยเครื่องกลึงล้อเคลื่อนที่, ชนะ รักษ์ศิริ
2555 โครงการคลินิกอุตสาหกรรมเพื่อการฟื้นฟูสถานภาพประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย, ชนะ รักษ์ศิริ
2556 การศึกษาแนวโน้มและสภาวะปัจจุบันในการประยุกต์ใช้และงานวิจัยเครื่อง EDM และ Wire-cut ในประเทศไทย, ชนะ รักษ์ศิริ
2556 การผลิตเครื่องตัดฟอยล์และเครื่องบรรจุยาเหน็บแบบอัตโนมัติ, ชนะ รักษ์ศิริ
2556 การพัฒนาการเจียรนัยแคมริงสำหรับปั๊มไฮดรอลิคแบบเวนโดยเครื่องจักรซีเอ็นซี, ชนะ รักษ์ศิริ
2556 การพัฒนาระบบเครื่องเขียนลายเทียนอัตโนมัติพร้อมระบบโปรแกรมสำหรับการทำงานแบบอัตโนมัติ, ชนะ รักษ์ศิริ
2556 การหาค่าที่ดีที่สุดของกระบวนการ ACF Bonding และวิธีแก้ไขงาน, จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์
2556 การพัฒนาโปรแกรม Post-processor สำหรับเครื่องกัดไม้แบบห้าแกน SCM, ชนะ รักษ์ศิริ
2556 การออกแบบระบบล้าง Auto swage shuttle แบบอัตโนมัติ, ชนะ รักษ์ศิริ
2556 การพัฒนาการโปรแกรม Post-processor ในการแปลงคำสั่งสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่อิสระหกแกน, ชนะ รักษ์ศิริ
2557 การพัฒนาระบบวิศวกรรมย้อนรอยและระบบการตรวจสอบคุณภาพของการผลิตเพลาลูกเลี้ยวสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์, ชนะ รักษ์ศิริ
2557 การพัฒนาโปรแกรม Post-processor ในการแปลงคำสั่งสำหรับเครื่องกัดไม้แบบห้าแกน, ชนะ รักษ์ศิริ
2557 การทดสอบการติดตั้งระบบรายงานค่าควบคุมในกระบวนการฉีดอลูมิเนียม แบบความดันสูง, ชนะ รักษ์ศิริ
2557 การออกแบบและพัฒนาเครื่องทำลมเย็นสำหรับผิวหน้า, ชนะ รักษ์ศิริ
2558 การพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับการขูดหน้ายางรถยนต์อัตโนมัติในกระบวนการผลิตยางหล่อดอก, ชนะ รักษ์ศิริ, นางสาวกฤติยา พาอิ่ม, นายรัชพล มาศกสิน, นายตฤณ สังข์ทอง
2558 การออกแบบและติดตั้งเครื่องแบ่งบรรจุน้ำยา R410A และ R32, ชนะ รักษ์ศิริ
2558 การออกแบบและพัฒนาเครื่องป้อนและตัดลวดอัตโนมัติ, ชนะ รักษ์ศิริ
2558 การออกแบบและพัฒนาเครื่องทำมาร์คสีบนลวดสลิงอัตโนมัติ, ชนะ รักษ์ศิริ
2558 การขึ้นรูปชิ้นงานไม้ด้วยเครื่องกัดห้าแกนและโปรแกรม Alpha CAM, ชนะ รักษ์ศิริ
2558 การออกแบบระบบทางกลและทางไฟฟ้าสำหรับติดตั้งเครื่องยนต์ในโครงการเปลี่ยนเครื่องยนต์ของรถจักรดีเซลไฟฟ้าการรถไฟแห่งประเทศไทย, ชนะ รักษ์ศิริ
2558 การคำนวณทางจลนศาสตร์และการออกแบบระบบติดตั้งระบบทางกลของเครื่องอัดโลหะแผ่นด้วยต้นกำลังแบบมอเตอร์แบบเซอร์โว, ชนะ รักษ์ศิริ
2558 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับติดต่อกับผู้ใช้งานและควบคุมแรงในการขึ้นรูปสำหรับเครื่องอัดโลหะแผ่นด้วยต้นกำลังแบบมอเตอร์แบบเซอร์โว, ชนะ รักษ์ศิริ
2558 การออกแบบและผลิตใบพัดสำหรับระบายความร้อนของเครื่องยนต์หัวจักรรถไฟดีเซลไฟฟ้า การรถไฟแห่งประเทศไทย, ชนะ รักษ์ศิริ
2559 การพัฒนาอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าสำหรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ, ชนะ รักษ์ศิริ, ผศ. ชวลิต มณีศรี
2560 การศึกษาและวิเคราะห์การซ่อมบำรุงรักษาเพื่อความเชื้อถือได้ของการซ่อมบำรุงระบบรางของการรถไฟแห่งประเทศไทย, ชนะ รักษ์ศิริ, นันทชัย กานตานันทะ, นายปฏิวัติ สารคุณ, นางสาวพลชนัน เธียรสูตร, ดร.อรรถพล เก่าประเสริฐ
2559 การฟื้นฟูสภาพ (Retrofitting) ของหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมเคลื่อนที่อิสระ 6 แกน, ชนะ รักษ์ศิริ
2559 การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพ การซ่อมบำรุงระบบราง ด้วยการปรับรูปร่างของราง (Rail Reprofile) ด้วยเทคโนโลยี รถไฟกึ่งรถบรรทุกเจียรราง แบบ Milling (Rail Road Truck Milling), ชนะ รักษ์ศิริ
2559 การเพิ่มประสิทธิภาพการเจียรนัยแหวนลูกเบี้ยว (CAM RING) ของปั้มไฮดรอลิคด้วยเครื่องจักรซีเอ็นซี, ชนะ รักษ์ศิริ
2559 การฟื้นฟูสภาพของเครื่องตัดแผ่นโลหะด้วยแสงเลเซอร์แบบก๊าซ CO2 ด้วยการติดตั้งระบบควบคุมซีเอ็นซีและไฟเบอร์เลเซอร์, ชนะ รักษ์ศิริ
2560 การพัฒนาเครื่องติดลายดอกยางอัตโนมัติสำหรับในกระบวนการผลิตยางหล่อดอก, ชัชพันธ์ ขำญาติ
2560 การพัฒนาอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบค่าความถูกต้องและแม่นยำของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม, ชนะ รักษ์ศิริ, นางสาวกฤติยา พาอิ่ม, นายรัชพล มาศกลิน
2560 การพัฒนาระบบควบคุมแบบปิดซองของเซอร์ไวมอเตอร์เพื่อทดแทนมอเตอร์ไฮดรอลิคส์ กรณีศึกษา: ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของมุมทางสูงและทางทิศของปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานขนาด 40 มิลลิเมตร แอล 70, ชนะ รักษ์ศิริ, ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ
2561 การพัฒนาวิศวกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตยางตีนตะขาบ, ชนะ รักษ์ศิริ, ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ
2561 การพัฒนาระบบควบคุมการยิงเพื่อการดำรงสภาพยุทโธปกรณ์ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานขนาด 40 มิลลิเมตร แอล 70, ชนะ รักษ์ศิริ, ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ
2560 การพัฒนาเครื่องกระเทาะเปลือกเพื่อแยกส่วนของเปลือกกะลาแข็งและเมล็ดในปาล์มของกะลา เพื่อใช้ในโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำ, ชนะ รักษ์ศิริ, ชัชพันธ์ ขำญาติ, ฐานวัฒน์ ศศิเมธีพัชร์
2560 การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อรองรับการผลิตแบบ Industrial 4.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำมันปาล์มสำหรับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำ, ชนะ รักษ์ศิริ, ชัชพันธ์ ขำญาติ, ฐานวัฒน์ ศศิเมธีพัชร์
2560 โครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำ, ณัฐ มาแจ้ง, ชนะ รักษ์ศิริ, ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, จิระวัฒน์ กณะสุต, วัชระ องค์โชติยะกุล
2560 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบ ท่อส่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำประแสร์-อ่างเก็บน้ำหนองค้อ-อ่างเก็บน้ำบางพระ, ณัฐ มาแจ้ง, ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, จิระวัฒน์ กณะสุต, ชนะ รักษ์ศิริ, วัชระ องค์โชติยะกุล, ธีรพล ศิริวัฒนกุล, เฉลียว มั่นพรม, ธีระ ศรีษะบงษ์, ชาตรี พงษ์ทวี, สรัน วังใน, นิทัศน์ ลอออรรถพงศ์, บุรี สุวรรณรัตน์
2561 การพัฒนาระบบต่อเชื่อมและชุดขับเพื่อขับเคลื่อนเซอร์โวมอเตอร์ขับป้อมปืนเพื่อการดำรงสภาพยุทโธปกรณ์ ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานขนาด 40 มิลลิเมตร แอล 70, ชมาพร เจียรบุตร, ชนะ รักษ์ศิริ
2562 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมสูตรน้ำยางคอมพาวด์และพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อใช้เป็นต้นแบบผลิตหมอนหรือที่นอนยางพาราแบบใหม่, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, ศิริกาญจนา ทองมี
2562 โครงการยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 กิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพื่อนำนวัตกรรมมาช่วยในการผลิตแม่พิมพ์, ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ชนะ รักษ์ศิริ
2562 การวิจัยและพัฒนาเพื่อดำรงสภาพและเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์: กรณีศึกษาของปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานขนาด 40 มิลลิเมตร แอล 70, เริงทิวา ทิพยศักดิ์
2562 การวิจัยและพัฒนาการดำรงสภาพและเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ : กรณีศึกษาของปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานขนาด 40 มิลลิเมตร แอล 70, เริงทิวา ทิพยศักดิ์
2561 การพัฒนาระบบควบคุมการยิงเพื่อการดำรงสภาพยุทโธปกรณ์ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานขนาด 40 มิลลิเมตร แอล 70, ชนะ รักษ์ศิริ, ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ
2560 การพัฒนาระบบควบคุมแบบปิดซองของเซอร์ไวมอเตอร์เพื่อทดแทนมอเตอร์ไฮดรอลิคส์ กรณีศึกษา: ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของมุมทางสูงและทางทิศของปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานขนาด 40 มิลลิเมตร แอล 70, ชนะ รักษ์ศิริ, ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ
2562 การพัฒนาเครื่องมือทดสอบทางคุณภาพ, ชนะ รักษ์ศิริ
2563 การพัฒนาระบบทำนายเส้นทางการบินและความน่าจะเป็นของเส้นทางการบินของอากาศยานด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์จากข้อมูลตำแหน่งอากาศยานจากระบบออฟโทรนิคส์, ชนะ รักษ์ศิริ, ชมาพร เจียรบุตร, เริงทิวา ทิพยศักดิ์
2563 การพัฒนาเครื่องควบคุมการยิงโดยการสนับสนุนด้วยระบบเรดาร์และระบบกล้องอ๊อฟโตอิเล็คทรอนิกส์สำหรับระบบการป้องกันภัยทางอากาศ, ชนะ รักษ์ศิริ, ชมาพร เจียรบุตร, ภูมเรศ แสงราม
2564 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของขีปนวิถีของจรวดพื้นสู่อากาศร่วมกับการตรวจจับเป้าหมายเรดาร์สำหรับการทำฝนเทียม , ชนะ รักษ์ศิริ, ชมาพร เจียรบุตร, ภูมเรศ แสงราม
2564 โครงการวิจัยเพื่อการดำรงสภาพชิ้นส่วนซ่อมของยุทโธปกรณ์ : กรณีศึกษาระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์และน้ำมันของรถถังขนาดเบา 32 คอมมานโด สติงเรย์ , ภูมเรศ แสงราม, พรเทพ อนุสสรนิติสาร, เริงทิวา ทิพยศักดิ์
2564 โครงการดำรงสภาพยุทโธปกรณ์ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 37 มม., ชนะ รักษ์ศิริ, ชมาพร เจียรบุตร, เริงทิวา ทิพยศักดิ์, นาวาเอกสยุมภู ศิริรังษี, นาวาเอกชุติภาส ช่างเกวียน