Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • M.S.(Manufacturing), Oregon State University , สหรัฐอเมริกา
  • Ph.D.(Applred Operations Research), North Carolina State University , สหรัฐอเมริกา

  Expertise Cloud

  นโยบาย (Q(QarticleBase-stock policyBase-stock systemDisruptionElectrical energyEngineering StatisticsEvolutionary MethodExam timetablingExcel SolverForecastingHeuristicHeuristic procedurehumanImperfect supplyInteger Linear programInteger programmingInventoryInventory Control Inventory ManagementKegsLong lead timeMaintenance PlanningMathematical modelMathematical ProgramMonte carlo simulationNew Rubber PlantationsOperation ResearchProcurement planproduction efficiency improvementproduction managementProduction Planningpunishmentr)R) Inventory PolicyRailway StationRanking of Equipment in a SystemReduce Cost of ProductionRegression analysisReturnable packaging materialRubber Supply Chain ManagementSimulationsimulation modelingSupply chainSupply riskSystem DynamicsTraveling Salesman Problem Evolutionary Method Genetic AlgorithmUncertain supplyuncertaintyVehicle Routing Problemกระบวนการคัดแยกข้าว การออกแบบการทดลอง CCD จุดเหมาะสมการเกิดสีลายบนชิ้นงานการจัดการการผลิตการจัดการโซ่อุปทานการจัดการโซ่อุปทานยางพาราการจัดการสินค้าคงคลังการจัดตารางการขนดินการจัดตารางการเดินเครื่องสูบน้ำการจัดตารางการผลิตการจัดลำดับความสำคัญของอุปกรณ์การจัดสรรพื้นที่ในตู้ควบคุมอุณหภูมิการจำลองสถานการณ์การพยากรณ์การวางแผนการผลิตการวางแผนงานบำรุงรักษาการวางแผนสั่งซื้อการวิเคราะห์การถดถอยการสั่งซื้อกำหนดการจำนวนเต็มเชิงเส้นขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมขีดความสามารถเครื่องจักรขนานจำนวนรถจักรยานจุดสั่งซื้อโซ่อุปทาน บูลวิปเอฟเฟค ระบบการกระจายคลังสินค้า ระบบการรวมคลังสินค้าต้นทุนโดยรวมต่ำที่สุดต้นทุนรวมต่ำสุด การควบคุมสินค้าคงคลังตัวแบบทางคณิตศาสตร์ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ สายการผลิต การจัดส่งชิ้นส่วน เวลามาตรฐานถังเค๊กทรัพยากรจำกัดนโยบายการควบคุมคงคลัง การจัดการวัตถุดิบคงคลังแบบสิ้นงวด ระดับสินค้าคงคลังเป้าหมาย วัตถุดิบที่มีอายุจำกัดบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนแบบจาลองสถานการณ์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ วิธีการอีโวลูชัน ลดต้นทุนการขนส่ง การจัดเส้นทางการเดินรถแบบจำลองที่ใช้เอเยนต์เป็นฐานแบบจำลองพลวัตของระบบแบบจำลองมอนติคาร์โลแบบจำลองระบบปัญหาใบพัดหม้อน้ารถยนต์ประสิทธิภาพการใช้งานปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดปัญหาการจัดเส้นทางขนส่งปัญหาเส้นทางขนส่งของพนักงานโปรแกรมเชิงเส้นพลังงานไฟฟ้าพื้นทีปลูกใหม่วิธีการเชิงวิวัฒนาการ

  Interest

  Engineering Statistics, Operation Research, Inventory Control

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • เม.ย. 2561 - มี.ค. 2565 รองหัวหน้าภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • ม.ค. 2560 - มี.ค. 2561 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (รักษาการแทน) คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ธ.ค. 2552 - พ.ย. 2560 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 37 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 32 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Computing optimal base-stock levels for an inventory system with imperfect supplyWarsing D., Wangwatcharakul W., King R.2013Computers and Operations Research
  40(11),pp. 2786-2800
  15
  2Computing base-stock levels for a two-stage supply chain with uncertain supplyWarsing D., Wangwatcharakul W., King R.2019Omega (United Kingdom)
  89,pp. 92-109
  4