Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • M.S.(Manufacturing), Oregon State University , สหรัฐอเมริกา
  • Ph.D.(Applred Operations Research), North Carolina State University , สหรัฐอเมริกา

  Expertise Cloud

  นโยบาย (Q(QarticleBase-stock policyBase-stock systemDisruptionElectrical energyEngineering StatisticsExam timetablingForecastingHeuristic procedurehumanImperfect supplyInteger Linear programInteger programmingInventoryInventory Control KegsLong lead timeMathematical ModelMathematical ProgramMonte carlo simulationNew Rubber PlantationsOperation ResearchProcurement planProduction Planningpunishmentr)R) Inventory PolicyRailway StationReduce Cost of ProductionRegression analysisReturnable packaging materialRubber Supply Chain ManagementSupply chainSupply riskSystem DynamicsUncertain supplyuncertaintyกระบวนการคัดแยกข้าว การออกแบบการทดลอง CCD จุดเหมาะสมการเกิดสีลายบนชิ้นงานการจัดการโซ่อุปทานการจัดการโซ่อุปทานยางพาราการจัดการสินค้าคงคลังการจัดสรรพื้นที่ในตู้ควบคุมอุณหภูมิการจำลองสถานการณ์การประมาณค่า จากการแจก แจงปกติการพยากรณ์การเลือกผู้ส่งมอบ การวางแผนการผลิตการวางแผนสั่งซื้อการวิเคราะห์การถดถอยการสั่งซื้อกำหนดการจำนวนเต็มเชิงเส้นขีดความสามารถจำนวนรถจักรยานจุดสั่งซื้อโซ่อุปทาน บูลวิปเอฟเฟค ระบบการกระจายคลังสินค้า ระบบการรวมคลังสินค้าต้นทุนโดยรวมต่ำที่สุดต้นทุนรวมต่ำสุด การควบคุมสินค้าคงคลังตัวแบบทางคณิตศาสตร์ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ สายการผลิต การจัดส่งชิ้นส่วน เวลามาตรฐานถังเค๊กนโยบายการควบคุมคงคลัง การจัดการวัตถุดิบคงคลังแบบสิ้นงวด ระดับสินค้าคงคลังเป้าหมาย วัตถุดิบที่มีอายุจำกัดบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนแบบจาลองสถานการณ์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ วิธีการอีโวลูชัน ลดต้นทุนการขนส่ง การจัดเส้นทางการเดินรถแบบจำลองที่ใช้เอเยนต์เป็นฐานแบบจำลองพลวัตของระบบแบบจำลองมอนติคาร์โลใบพัดหม้อน้ารถยนต์ประสิทธิภาพการใช้งานปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้าพื้นทีปลูกใหม่ยางพาราระดับการสั่งซื้อที่เหมาะสมลดของเสียลดต้นทุนการผลิตลูกโซ่มาร์คอฟวางแผนการผลิตสต๊อกปลอดภัยสถานีรถไฟฟ้าสมการผิวสะท้อนสินค้าคงคลังสูตรอาหารสุกรอะไหล่เครื่องจักร การพยากรณ์เชิงอนุกรมเวลา การพยากรณ์เชิงความน่าเชื่อถือ นโยบายการสั่งซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง พัสดุคงคลัง นโยบายการสั่งซื้อใหม่แบบรอบเวลาคงที่ นโยบายการสั่งซื้อใหม่แบบปริมาณการสั่ง คงที่ารเกิดสีลายบนชิ้นงาน

  Interest

  Engineering Statistics, Operation Research, Inventory Control

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 29 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 26 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Computing optimal base-stock levels for an inventory system with imperfect supplyWarsing D., Wangwatcharakul W., King R.2013Computers and Operations Research
  40(11),pp. 2786-2800
  14
  2Computing base-stock levels for a two-stage supply chain with uncertain supplyWarsing D., Wangwatcharakul W., King R.2019Omega (United Kingdom)
  89,pp. 92-109
  3