Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • M.S.(Industrial Engineering), Texas Tech University, U.S.A.
  • Ph.D.(Industrial Engineering), Texas Tech University, U.S.A.

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของพีรยุทธ์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของพีรยุทธ์ 2 ปีล่าสุด


  แสดงความคิดเห็น

  (0)