Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536
  • วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • D.Eng.Industrial Engineering, Kasetsart University, ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  simulated annealingadaptive elevator kinematics optimizationapproximated dynamic programmingArmaturebee colony optimisationBendersBenders decompositionBox-Behnken designcolumn generationCommutatorconstraint logic programmingdecompositionDesign of Experimentdual response algorithmDynamic Multi-Zone DispatchingDynamic programmingdynamic quadratic assignmentdynamic quadratic assignment problemdynamic programmingepoxy resin casting processevolutionary algorithmEvolutionary ProgramGuillotine constraintsImproved Shuffled Frog Leaping AlgorithmLinear Constrained Response Surface Optimisation Methodlinearized modellogic-based modelmetaheuristicmetaheuristicsModified Simplex MethodMultiple regressionOperations Research/Operations Management, Applied StatisticsOptimizationparticle swarm optimisationPlaster milling processquadratic assignment problem (QAP)Response Surface Modelresponse surface technique and parameter optimization.signal to noise ratioTaguchi methodTerms—CNCTire Building ProcessTrust region methodtwo-dimensional cutting stock problemsvariable neighbourhood search Wiper motorกระบวนการจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์กระบวนการชุบแข็งกระบวนการบรรจุภัณฑ์ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์กระบวนการเป่าขึ้นรูปกระบวนการผลิตโรเตอร์การกักเก็บน้ำฝนการท่องเที่ยวการประชาสัมพันธ์การปรับปรุงกระบวนการทดสอบ ECRS มูลค่ากิจกรรม การทดสอบดันเนต GR&Rการปลูกต้นไม้บนดาดฟ้าการรีดขึ้นรูปยางรถยนต์การวิเคราะห์ระบบการวัดการหาค่าดีที่สุดการออกแบบ บ๊อกซ์-เบห์นเคนการออกแบบการทดลองการออกแบบบอกซ์-เบห์นเคนการออกแบบพารามิเตอร์การออกแบบพื้นผิวตอบสนองเชิงเกษตรเชิงเกษตรเพื่อการเรียนรู้ซิกส์ซิกมาโซ่รถจักรยานยนต์ถังน้ามันพลาสติกแบบจำลองพื้นผิวตอบสนองปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถป้ายชื่อสติ๊กเกอร์ผลการดำเนินการของโซ่อุปทานวัฏจักรการพัฒนาระบบสารสนเทศศักยภาพการท่องเที่ยวศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสิ่งแวดล้อมยั่งยืนหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งท่องเที่ยวอัลกอริทึมแบบประหยัดอาร์เอฟไอดีอุตสาหกรรมยางรถยนต์ฮิวริสติก

  Interest

  Operations Research/Operations Management, Applied Statistics

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2549 - ก.พ. 2550 ผู้ช่วยรองอธิการบดีด้านการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  • ส.ค. 2549 - ก.พ. 2550 ผู้ช่วยรองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 2 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Benders' decomposition based heuristics for large-scale dynamic quadratic assignment problemsMuenvanichakul S., Charnsethikul P.2009Journal of Computer Science
  5(1),pp. 64-70
  3
  2Air Bubble Reduction in Epoxy Resin Casting Process for CNC IndustriesLuangpaiboon P., Juttijudata S.2021International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research
  10(9),pp. 478-484
  2
  3Two-dimensional cutting stock problems with a modified column generation methodJuttijudata S., Sudjarittham P.2020Current Applied Science and Technology
  20(2),pp. 217-225
  1
  4Adaptive elevator kinematics optimization based dual response algorithm for determining proper levels in plaster milling process parametersLuangpaiboon P., Juttijudata S.2023Scientific Reports
  13(1)
  0
  5Two reformulations for the Dynamic Quadratic Assignment ProblemMuenvanichakul S., Charnsethikul P.2010Journal of Mathematics and Statistics
  6(4),pp. 449-453
  0