Person Image

  Education

  • วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2524
  • วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2521

  Expertise Cloud

  การใช้ที่ดินการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดสีม่วงลูกผสม (purple corn hybrid)ความคุ้มค่าในการลงทุนความเครียดจากความเค็มความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศความพึงพอใจความพึงพอใจของผู้บริโภคความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant capacity)ความเสี่ยงคาโนโมเดลคุณค่าคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมคุณลักษณะที่เหมาะสมคุณลักษณะบนฉลากคุณลักษณะแอพพลิเคชันเครือข่ายเครื่องหยอดข้าวแห้งโคพันธุ์กำแพงแสนจังหวัดกาญจนบุรีช่องทางการจัดจาหน่ายชาทั่วไปชาเบลนด์ชาสมุนไพรโซ่อุปทานต้นทุนต้นทุนผลตอบแทนต้นทุนผลตอบแทนทางการเงินต้นทุนและผลตอบแทนทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทุเรียนทุเรียนฟรีซดรายธุรกิจรับซื้อยางพารานมแมคคาเดเมียนโยบายรัฐนิสิตระดับปริญญาตรีบะหมี่ (wheat noodle)บาร์โค้ดแสดงความสดเบต้าแคโรทีนแบบจำลองคาโนแบบจำลองเชิงเส้นแบบจำลองเชิงเส้นตรงแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เป็นจริงแบบจำลองโลจิตประเมินผลประสิทธิภาพการผลิตปัจจัยที่ทำให้ยอมรับปุ๋ยสั่งตัดเปรียบเทียบ ต้นทุนและผลตอบแทนผลตอบแทนผักอินทรีย์ผ้าทอมัดหมี่ผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้แผนการผลิตพฤติกรรมและการยอมรับของผู้บริโภคพื้นที่เป้าหมายพื้นที่ลุ่มน้ำพื้นที่สูงแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ภาคเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มันส้าปะหลังมันสำปะหลังเมล็ดกาแฟคั่วเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล่อนยางเครพยางพารารถตัดอ้อยระบบน้าหยดระบบเอกซ์ทรูชัน (extrusion)ระยะคืนทุนร้านอาหารญี่ปุ่นรายได้สุทธิเหนือต้นทุนเงินสดแรงจูงใจโรงงานยางเครพ Financial analysisโรงเรือนพลาสติกลาเกอร์เบียร์ลิกโนเซลลูโลส (lignocellulose)วนเกษตรศรีสะเกษศักยภาพศักยภาพต้านการก่อกลายพันธุ์ (anti-mutagenic potential)เศรษฐกิจเศรษฐกิจสังคมเศรษฐศาสตร์การผลิตสังคมสารจับใบสาหร่ายดูนาลิเอลล่าสาหร่ายดูนาลิเอลล่า เบต้าแคโรทีน ต้นทุน ผลตอบแทนหญ้าแฝกอาหารเช้าพร้อมบริโภค (ready-to-eat breakfast cereal)แอนติออกซิเเดนท์ (antioxidant)แอนโธไซยานิน (anthocyanin)แอนโธไซยานิน (anthocyanin) การทดสอบพันธุ์ (variety testing)ไฮโดรโปนิกส์

  Interest

  เศรษฐศาสตร์การผลิต

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 34 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 23 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1An analysis on the efficiency of glutinous rice production in different cropping systems: The case of rainfed area in Northeast ThailandSrisompun O., Kaoint S., Khongritti W., Songsrirod N.2013Asian Journal of Agricultural Research
  7(1),pp. 26-34
  2