Person Image

  Education

  • วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2524
  • วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2521

  Expertise Cloud

  Agro-forestrybaby cornB-caroteneBetong chickencarcass yieldcontract farmingcostCropping systemcrude proteinDunaliellaEconomicGlutinous ricegrowth performancemetabolizable energyPolicy ImpactPositive Mathematical ProgrammingPrecision Agricultureproduction costsProduction efficiencyQuota leaderการใช้ที่ดินการทดแทนแป้งสาลี (wheat flour substitution)การทดสอบพันธุ์ (variety testing)การประเมินมูลค่าการปรับตัวการปลุกพืชการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์การผลิตเมล็ดพันธุ์ (seed production)การผลิตอ้อยการวางแผนการผลิตการวิเคราะห์การจำแนกกลุ่มการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ (economic analysis)การวิเคราะห์แนวนโยบายกุ้งกุลาดำเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิเกษตรแม่นยำข้าวข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ราคา ความเคลื่อนไหวข้าวโพดข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง (high anthocyamin corn hybrid)ข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง (high anthocyanin corn hybrid)ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดสีม่วง (purple corn)ข้าวโพดสีม่วงลูกผสม (purple corn hybrid)ข้าวฟ่างความคุ้มค่าของการลงทุนผลิตข้าวโพดเลี้ยงสความเครียดจากความเค็มความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant capacity)ความเสี่ยงคุณค่าคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเครือข่ายเครื่องหยอดข้าวแห้งจังหวัดกาญจนบุรีโซ่อุปทานต้นทุนต้นทุนและผลตอบแทนทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนโยบายรัฐบะหมี่ (wheat noodle)เบต้าแคโรทีนแบบจำลองกำลังสองที่เป็นจริงแบบจำลองคณิตศาสตร์ที่เป็นจริงแบบจำลองเชิงเส้นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เป็นจริงประเมินผลประสิทธิภาพการผลิตปัจจัยที่ทำให้ยอมรับเปรียบเทียบ ต้นทุนและผลตอบแทนผลตอบแทนผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้พื้นที่เป้าหมายพื้นที่ลุ่มน้ำพื้นที่สูงมันสำปะหลังเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยางพารารถตัดอ้อยระบบเอกซ์ทรูชัน (extrusion)โรงเรือนพลาสติกลิกโนเซลลูโลส (lignocellulose)วนเกษตรศักยภาพศักยภาพต้านการก่อกลายพันธุ์ (anti-mutagenic potential)เศรษฐกิจเศรษฐกิจสังคมเศรษฐศาสตร์การผลิตสังคมสาหร่ายดูนาลิเอลล่าสาหร่ายดูนาลิเอลล่า เบต้าแคโรทีน ต้นทุน ผลตอบแทนหญ้าแฝกอาหารเช้าพร้อมบริโภค (ready-to-eat breakfast cereal)แอนติออกซิเเดนท์ (antioxidant)แอนโธไซยานิน (anthocyanin)แอนโธไซยานิน (anthocyanin) การทดสอบพันธุ์ (variety testing)

  Interest

  เศรษฐศาสตร์การผลิต

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  แสดงความคิดเห็น

  (0)