Person Image

  Education

  • วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2524
  • วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2521

  Expertise Cloud

  การใช้ที่ดินการตัดสินใจซื้อการทดแทนแป้งสาลี (wheat flour substitution)การทดสอบพันธุ์ (variety testing)การประเมินมูลค่าการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์การผลิตเมล็ดพันธุ์ (seed production)การผลิตอ้อยการวางแผนการผลิตการวิเคราะห์การจำแนกกลุ่มการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ (economic analysis)การวิเคราะห์แนวนโยบายกุ้งกุลาดำเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิเกษตรแม่นยำข้าวข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ราคา ความเคลื่อนไหวข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำข้าวโพดข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง (high anthocyamin corn hybrid)ข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง (high anthocyanin corn hybrid)ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดสีม่วงลูกผสม (purple corn hybrid)ข้าวฟ่างความคุ้มค่าของการลงทุนผลิตข้าวโพดเลี้ยงสความคุ้มค่าในการลงทุนความเครียดจากความเค็มความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant capacity)ความเสี่ยงคาโนโมเดลคุณค่าคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมคุณลักษณะที่เหมาะสมเครือข่ายเครื่องหยอดข้าวแห้งโคพันธุ์กำแพงแสนจังหวัดกาญจนบุรีช่องทางการจัดจาหน่ายโซ่อุปทานต้นทุนต้นทุนผลตอบแทนทางการเงินต้นทุนและผลตอบแทนทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทุเรียนทุเรียนฟรีซดรายธุรกิจรับซื้อยางพารานมแมคคาเดเมียนโยบายรัฐบะหมี่ (wheat noodle)เบต้าแคโรทีนแบบจำลองกำลังสองที่เป็นจริงแบบจำลองคณิตศาสตร์ที่เป็นจริงแบบจำลองความเสี่ยงแบบโมทาดแบบจำลองคาโนแบบจำลองเชิงเส้นแบบจำลองเชิงเส้นตรงแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เป็นจริงแบบจำลองโลจิตประเมินผลประสิทธิภาพการผลิตปัจจัยที่ทำให้ยอมรับเปรียบเทียบ ต้นทุนและผลตอบแทนผลตอบแทนผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้พฤติกรรมและการยอมรับของผู้บริโภคพื้นที่เป้าหมายพื้นที่ลุ่มน้ำพื้นที่สูงมันส้าปะหลังมันสำปะหลังเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล่อนยางพารารถตัดอ้อยระบบน้าหยดระบบเอกซ์ทรูชัน (extrusion)ระยะคืนทุนรายได้สุทธิเหนือต้นทุนเงินสดโรงเรือนพลาสติกลิกโนเซลลูโลส (lignocellulose)วนเกษตรศรีสะเกษศักยภาพศักยภาพต้านการก่อกลายพันธุ์ (anti-mutagenic potential)เศรษฐกิจเศรษฐกิจสังคมเศรษฐศาสตร์การผลิตสังคมสารจับใบสาหร่ายดูนาลิเอลล่าสาหร่ายดูนาลิเอลล่า เบต้าแคโรทีน ต้นทุน ผลตอบแทนหญ้าแฝกอาหารเช้าพร้อมบริโภค (ready-to-eat breakfast cereal)แอนติออกซิเเดนท์ (antioxidant)แอนโธไซยานิน (anthocyanin)แอนโธไซยานิน (anthocyanin) การทดสอบพันธุ์ (variety testing)

  Interest

  เศรษฐศาสตร์การผลิต

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 24 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1An analysis on the efficiency of glutinous rice production in different cropping systems: The case of rainfed area in Northeast ThailandSrisompun O., Kaoint S., Khongritti W., Songsrirod N.2013Asian Journal of Agricultural Research
  7(1),pp. 26-34
  1