Person Image

  Education

  • PhD, Asian Institute of Technology, ไทย, 2557
  • MS, University of Houston - (Clearlake), USA, 2545
  • BBA, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2542

  Expertise Cloud

  A systematic reviewAging SocietyAgribusinessCustomer InsightCustomer journeyCustomer PainCustomer ProfileCustomer ValueDemographic factorsDesign ThinkingDiversificationeconomic optimizationElderlyFace care productFertilizerFresh fruitGenerationsHom Thong BananaInnovationInstant coconut milkJob-to-be donekanoKano ModelValue Proposition DesignVeganWolffia globosaกระบองเพชรกล้วยหอมทองกาแฟสกัดเย็นการจัดการแปลงนาการตัดสินใจการประเมินผลประโยชน์จากงานวิจัยด้านการเกษตรการพัฒนาตนเองการพัฒนาอัตลักษณ์การเพิ่มผลิตภาพการผลิตการรับรู้บรรยากาศองค์การการลงทุนการวิจัยเชิงคุณภาพการส่งเสริมจากภาครัฐการออกแบบคุณค่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวข้อมูลยางพาราข้าวความต้องการของผู้บริโภค เห็ดนางฟ้าภูฎาน เห็ดนางฟ้าภูฎานอบสมุนไพรความพึงพอใจความสำเร็จเครื่องรวบรวมใบอ้อยโครงสร้างภาคเกษตรจุดสัมผัสของผู้บริโภคเจลแต้มสิวช่องทางไร้รอยต่อเชื้อเพลิงชีวมวลดุลยภาพทั่วไปต้นทุนผลตอบแทนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ธุรกิจการเกษตรธุรกิจเกษตรนโยบายยางพารานโยบายเศรษฐกิจน้ามันมะพร้าวเนื้อสังเคราะห์จากพืชบทบาทของเกษตรพันธสัญญาแบบจำลองคาโนประสิทธิผลการปฏิบัติงานปัจจัยทัศนคติปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดปาล์มน้ำมันผลไม้สดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าผู้สูงอายุแผนภาพคุณลักษณะของลูกค้าพฤติกรรมผู้บริโภคเพชรบุรีภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยรัฐบาลมะพร้าวมังคุดเมล่อนไมโครกรีนโยเกิร์ตระบบข้อมูลสารสนเทศยางพาราร้านสะดวกซื้อวิจัยเชิงคุณภาพวิสหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่ม ผู้ประกอบการวีแกนวูฟเฟียกลอโบซาสารสกัดธรรมชาติเส้นทางการบริโภคเส้นทางผู้บริโภคหมูแผ่นกรอบห่วงโซ่คุณค่าอัตลักษณ์อาหารว่างอาหารสำหรับเด็กแอพพลิเคชั่นออนไลน์โอเลโอเคมี

  Interest

  Agribusiness, ธุรกิจเกษตร, Value Creation, Design Thinking, Business Model Innovation, Business Model Canvas, Innovation, Customer Insight, Value Proposition Design, Reinvent Business

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องภาควิชาเศรษฐศษสตร์เกษตรและทรัพยากร ชั้น 3 อาคาร2
   • ห้องห้องประชุม ชั้น 21-23 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 9
   • ห้องห้องพักอาจารย์ 3 ชั้น 2 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 31 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 27 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)