Person Image

  Education

  • Ph.D.(Economics and Finance ), Lincoin University , NEW ZEALAND
  • M.Fin.(Finance ), RMIT, AUSTRALIA
  • วท.บ.เกียรตินิยม (เศรษฐศาสตร์เกษตร ), เศรษฐศาสตร์เกษตร, ไทย

  Expertise Cloud

  1) การส่งผ่านราคาที่ไม่สมมาตร 2) ตลาดยางพารา 3) เศรษฐมิติอนุกรมเวลา การลงทุุนในการวิจัย /การประเมินผล / พลัังงานเคมีชีวภาพ /พลาสติกชีวภาพ1)Agricultural loanARIMAArtificial Neural NetworkLao PDRlogistic regressionvillage development fundVolatility Spilloverกองทุนชุมชน ความยั่งยืน การบริหารจัดการกาแฟการจัดการทรัพยากรแบบยั่งยืน การจัดสรรทรัพยากรการผลิตการตลาดการตัดสินใจซื้อการทดสอบความมั่นคงการทำสัญญาฟาร์มแบบมีข้อตกลงการแบ่งกลุ่มผู้บริโภค กลุ่มข้าวตลาดเฉพาะ พฤติกรรมผู้บริโภคการประเมินความคุ๎มคำการประเมินผลลัพธ์การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์การผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมการพยากรณ์การพัฒนาคุณภาพ ความปลอดภัยและการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างคุณค่การรับรู้ ทัศนคติ ฉลากสิ่งแวดล้อม อาหารทะเลติดฉลากสิ่งแวดล้อม ความตั้งใจซื้อการวิเคราะห์โครงการ การวิเคราะห์โครงการลงทุนการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมการสั่งซื้อในประมาณที่ประหยัดที่สุดการเสริมสร้างศักยภาพ แม่บ้านเกษตรกร สินเชื่อเกษตรโกโก้ข้าวข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ราคา ความเคลื่อนไหวข้าวโพดฝักอ่อนความคุ้มค่าของการลงทุนผลิตข้าวโพดเลี้ยงสความตั้งใจซื้อความเต็มใจจ่ายความพึงพอใจค่าใช้จ่ายการบริโภคอาหารนอกบ้านคุณลักษณะของมังคุดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่โครงข่ายประสาทเทียมฉลากสิ่งแวดล้อมชุดอาหารว่างประเภทเบเกอรี่ต้นทุนการผลิตต้นทุนและผลตอบแทนติดตามและประเมินผลต๎นทุนและผลตอบแทนทรัพยากรน้ำเทคนิคการวิเคราะห์แบ่งกลุ่มผู้บริโภคประเมินผลประเมินผลกระทบประเมินผลการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ เทคโนโลยีเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับนาแห้ง จังหวัดสุรินทร์เปรียบเทียบ ต้นทุนและผลตอบแทนโปรแกรมเชิงเส้นตรงผลกระทบผลตอบแทนส่วนเพิ่มผลิตภัณฑ์แคบหมูผู้ประกอบการผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้พฤติกรรมพฤติกรรมผู้บริโภคฟ้าทะลายโจรภาคกลางตอนบน 2มังคุดอินทรีย์มันสำปะหลังมูลค่ามูลค่าทางเศรษฐกิจมูลค่าเพิ่มเมล่อนยางธรรมชาติยุทธศาสตร์ระบบระบบสารสนเทศระบบอากาศยานไร๎คนขับโรงงานอาหารสัตว์วัตถุดิบคงคลังวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบศักยภาพการผลิตเศรษฐกิจเศรษฐกิจชุมชนสถาบันการเงินสังคมสัตว์น้ำสับปะรดสำรวจสินค้า OTOPสินค้าเกษตรนวัตกรรมหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอัตราแลกเปลี่ยนอาชีพอาหารทะเลที่ติดฉลากสิ่งแวดล้อมอุปสงค์การนำเข้า

  Interest

  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ , การวิเคราะห์โครงการ , การจัดการทรัพยากรแบบยั่งยืน

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
  • ส.ค. 2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ธ.ค. 2564 - ม.ค. 2567 ผู้อำนวยการกอง (ผู้รักษาการแทน) คณะเศรษฐศาสตร์ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
  • ก.ค. 2563 - ต.ค. 2564 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มิ.ย. 2561 - ก.ค. 2563 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.พ. 2559 - มิ.ย. 2561 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร (รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ต.ค. 2553 - ก.ย. 2557 หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์
  • ม.ค. 2543 - เม.ย. 2543 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต(รักษาการ) คณะเศรษฐศาสตร์
  • ก.ย. 2540 - ธ.ค. 2542 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะเศรษฐศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 42 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 25 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1A logit analysis of electronic banking in New ZealandGan C., Clemes M., Limsombunchai V., Weng A.2006International Journal of Bank Marketing
  24(6),pp. 360-383
  100
  2Operation and management of the village development fund in Champasak province, Lao PDRSisoumang B., Wangwacharakul V., Limsombunchai V.2013Kasetsart Journal - Social Sciences
  34(2),pp. 335-349
  1
  3Influence of agricultural credit on farmer housewife empowermentPromjeen P., Limsombunchai V.2015Kasetsart Journal - Social Sciences
  36(3),pp. 448-464
  0
  4Baby corn production under a contract farming systemLimsombunchai V., Kao-ian S.2010Kasetsart Journal - Social Sciences
  31(3),pp. 472-478
  0
  5Lending decision model for agricultural sector in ThailandLimsombunchai V., Gan C., Lee M.2005MODSIM05 - International Congress on Modelling and Simulation: Advances and Applications for Management and Decision Making, Proceedings
  ,pp. 573-579
  0