Person Image

  Education

  • วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2519
  • วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2524
  • M.S. (Natural Resource Economics), University Pertanian Malaysia, มาเลเซีย, 2530
  • Ph.D.(Resource Mgt. Environmental Science), The Australian National University, ออสเตรเลีย, 2543

  Expertise Cloud

  Active fibrous filter mediaAgricultural SectorAgro-forestryAntibacterialAntioxidantassessmentBenefitchangeChiang Mai ProvinceClimate VariabilityCostEastern RegionEconomiceconomics crops damageElectrospinningFeasibility studyflood disasterIncome DistributionIntegrated Adaptation StrategiesKrillPak Phanang sub-watershedpeoplelivelihoodPhenolic compoundPineapple fiberPineapple fiber wastePush NetsSatulStarch-based fiber binding agentSugarcane bagasseThe Royal Project Foundationtransportation developmentUtilization of peneapple fibers wasteValuationWatershedกรอบงานวิจัยกากอ้อยกาแฟการฆ่าเชื้อแบคทีเรียการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมการจับคู่ธุรกิจการใช้ที่ดินการใช้ประโยชน์เศษเหลือเส้นใยสับปะรดการใช้แป้งเป็นวัสดุช่วยผสานเส้นใยการต้านอนุมูลอิสระการประเมินผลลัพธ์การประเมินมูลค่าการปลูกการปั่นเส้นใยด้วยกระแสไฟฟ้าความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจความยั่งยืนความหลากหลายทางชีวภาพคอมพอสิตคุณภาพชีวิตคุณภาพดินและน้ำเคยเครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโพดเครื่องขูดใบสับปะรดเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชนเชื้อเพลิงชีวภาพเชื้อเพลิงชีวมวลต้นทุนติดตามและประเมินผลถั่วเหลืองแนวทางการปรับตัวใบสับปะรดไบโอดีเซลประเมินผลการพัฒนาประสิทธิผลทางการเกษตรประสิทธิภาพทางการเกษตรป่าชายเลนปาล์มน้ำมันปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยปุ๋ยเคมีเคลือบด้วยวัสดุนาโนที่ควบคุมการปลดปล่อยปุ๋ยเคมีนาโนที่ควบคุมการปลดปล่อยผลผลิตพลอยได้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผู้ประกอบการแผ่นตัวกรองแบบเส้นใยที่มีสารออกฤทธิ์แผนที่นำทางแผนที่นำทางงานวิจัยฝ้ายพลังงานพลังงานทดแทนพอลิฟีนอลพันธุ์สบู่ดำ การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำ ความต้องการนำ้ของสบู่ดำ ความต้องการปุ๋ยของสบู่ดำ การขนส่ง พื้นที่ปลูกสบู่ดำ แปลงสาธิตสบู่ดำพื้นที่ลุ่มน้ำแพลงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนสัตว์ไฟฟ้าภาคการเกษตรภาคตะวันออกภูมิปัญญาท้องถิ่นมูลค่าเชิงเศรษฐกิจมูลค่าทางเศรษฐกิจไม้โตเร็วสินค้า OTOPเส้นใยสับปะรดอ้อย

  Interest

  การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 9 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)