Person Image

Administration

Education

 • Ph.D.(Economics), Utah State University, USA, 2010
 • วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
 • ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2541

Expertise Cloud

binary logisticsbusiness model canvasConsumerConsumer BehaviorCOVID-19Decision PurchasegasoholPork MeatPreference and AttitudeProbability of ConsumingPurchasing DecisionQualitativeQualitative ResearchRactopamineSamut Sakhon MunicipalitySensory evaluationการคัดแยกขยะการจัดการสวนป่าการจัดการห่วงโซ่อุปทานการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ส่วนเหลื่อมทางการตลาด แบบจำลองอ้างอิงห่วงโซ่อุปทาน ผักไฮโดรโปนิกส์การทำแผนที่ทางอากาศการประเมินมูลค่าการปรับตัวการเพิ่มผลผลิตพืชพลังงานการมีส่วนร่วมการวิเคราะห์เชิงปริมาณการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน,การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมเกษตรกรเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรอินทรีย์ ส่วนเกินผู้ผลิตขยะมูลฝอยข้าวความคุ้มค่าทางการเงินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจความตระหนักความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศความสนใจค่าบริการกาจัดขยะคุณลักษณะคุณลักษณะ เนื้อสุกร การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมโดรนตลาด ติดตามและประเมินผลทุเรียนทุเรียนแช่แข็งเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมเทคโนโลยีพลาสมาก๊าซซิฟิเคชั่นไทยเข้มแข็งไทยแลนด์ 4.0นมถั่่วเหลืองนโยบายการให้นำเข้านโยบายควบคุมพื้นที่เพาะปลูกนักศึกษาจีนน้ามันมะพร้าวน้ำมันพืชเพื่อบริโภคเนื้อสุกรแนวทางการปรับตัวบ้านพุสวรรค์แบบจาลองอ้างอิงโซ่อุปทานแบบจำลองฮีดอนนิคปัจจัยปัจจัยการผลิตปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ โครงการแปลงใหญ่เงาะโรงเรียน เกษตรกรอำเภอบ้านนาสารปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ เทคโนโลยีเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับนาแห้ง จังหวัดสุรินทร์ป่าไม้แม่นยำปาล์มน้ำมันผลกระทบผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังผักงอกผักไฮโดรโปนิกส์ผู้ค้าผู้บริโภคผู้ประกอบการแผนกลยุทธ์องค์กรพฤติกรรมพฤติกรรมผู้บริโภคพลังงานกับภาคเกษตรพัฒนาชนบทพืชพลังงานพืชพลังงาน พืชอาหาร ภาคเกษตรไทย การปรับตัวพื้นที่ลุ่มน้ำโพรไบโอติกภาคกลางตอนบน 2ภาคการเกษตรภาคตะวันออกมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้ามาตรฐานอาหารปลอดภัย การตรวจสอบย้อนกลับ เนื้อสุกรมูลค่ารวมอุตสาหกรรมไม้สักโยเกิร์ตลดการปล่อยก๊าซ CO2 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ แบบจำลองทางเลือก ความเต็มใจจ่าย แบบจำลอง Mixed Logitวนเกษตรเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรส่วนเหลื่อมทางการตลาด สินค้า OTOP

Interest

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ, เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร, พลังงานกับภาคเกษตร

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง - ชั้น - อาคาร 5
  • ห้อง - ชั้น - อาคารสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
  • ห้องภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ชั้น 3 อาคาร2

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ประสานงาน 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 49 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 39 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก