Person Image

  Education

  • Ph.D.(Economics), Utah State University, USA, 2010
  • วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2541

  Expertise Cloud

  การลงทุุนในการวิจัย /การประเมินผล / พลัังงานเคมีชีวภาพ /พลาสติกชีวภาพ Cluster Analysis TechniqueadoptionAgricultural SectorAgro-forestryAir pollution PM2.5Attributesavocadoawareness Binary logistic regression analysisbinary logisticsbiodegradable packagingbiodieselbioenergybusiness model canvasBuying Decisioncapacity buildingcarbon taxationcassavacassava value chainCGEChicken Breast Smoothy’sChinese StudentschocolateChoice experimentClimate VariabilityCluster AnalysisCO2 emission reductionCommunicipal Waste ManagementConjoint AnalysisConjoint Analysis TechniqueConservation and Restoration of Watershed AreasConsumerConsumer BehaviorConsumer PreferenceContingent Valuation MethodCost - Benefit AnalysisCost - Effectiveness AnalysisCost and Returncountry of originCOVID-19Decision PurchaseDecisionsdirect seedingDiscrete choice experimentdriver preferencesdronedry paddy fieldDuck eggsEastern RegionEconomicenergy cropethanolfinancial feasibility studyFood Certifyfood cropFood NeophobiaFood Safetyfood system analysisfood truckForest EconomicsForest Inventory of Teak PlantationForest Plantation GrowthFreeFrange EggsFreeze-DriedFruit JamgasoholLogit modelLow Calorie Herbal Drinksmarket integrationMelonMixed logit ModelMobile cold press fruit drinkOffice workerOnline fruitsOnline shoppingoptimal controlOrchidsOTOPpartial equilibrium modelparticipationPaybackPerception and AttitudePhetchaburiplantation area controlPlant-Based MeatPork Meatกล้วยหอมทองการคัดแยกขยะการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคการประเมินมูลค่าการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมคุณลักษณะแบบจำลองฮีดอนนิคปัจจัยผลกระทบพฤติกรรมผู้บริโภคพืชพลังงานสินค้า OTOPห่วงโซ่คุณค่า

  Interest

  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ, เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร, พลังงานกับภาคเกษตร

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2561 - ก.ย. 2565 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายการเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
  • มี.ค. 2558 - ก.ย. 2561 รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์
  • ก.พ. 2554 - ก.พ. 2558 ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร 5
   • ห้อง - ชั้น - อาคารภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
   • ห้อง - ชั้น - อาคารสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
   • ห้อง 214 ชั้น 2 อาคาร2
   • ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารภาควิชเาศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
   • ห้องภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ชั้น 3 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 73 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 19 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 54 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Evaluation of regulating and provisioning services provided by a park designed to be resilient to climate change in bangkok, ThailandYarnvudhi A., Leksungnoen N., Tor-Ngern P., Premashthira A., Thinkampheang S., Hermhuk S.2021Sustainability (Switzerland)
  13(24)
  12
  2Monetary evaluation of supporting ecosystem services as a habitat provider for birds in Thailand urban parkYarnvudhi A., Leksungnoen N., Siri S., Ponpithuk Y., Sukmasuang R., Duengkae P., Pongcharoen C., Sutummawong N., Marod D., Wachrinrat C., Premashthira A., Tor-Ngern P., Poungcharean S., Hermhuk S., Kachina P.2022Biodiversitas
  23(9),pp. 4747-4758
  2
  3Assessing the Cooling and Air Pollution Tolerance among Urban Tree Species in a Tropical ClimateYarnvudhi A., Leksungnoen N., Andriyas T., Tor-Ngern P., Premashthira A., Wachrinrat C., Marod D., Hermhuk S., Pattanakiat S., Nakashizuka T., Kjelgren R.2022Plants
  11(22)
  2
  4Consumer preferences for pork safety characteristics in ThailandPremashthira A., Photchanaprasert N., Sanglestsawai S.2022Kasetsart Journal of Social Sciences
  43(3),pp. 653-660
  1
  5Analysis of heterogeneous energy demand in transportation sector in thailandPatoomnakul A., Daloonpate A., Mahathanaseth I., Premashthira A.2021Kasetsart Journal of Social Sciences
  42(1),pp. 69-74
  1
  6The impacts of plantation area control policy on food crop productionSuksai K., Premashthira A.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  35(3),pp. 419-431
  0