Search Result of "OTOP"

About 186 results
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

แนวทางการพัฒนา OTOP ในเขตภาคกลาง (2012)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Rosada Vesdapunt, Assistant Professor, ImgDr.Sumalee Santipollavut, Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img Img

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

แนวทางการพัฒนา OTOP ในเขตภาคเหนือ (2012)

ผู้แต่ง:ImgDr.Thana Sompornserm, Assistant Professor, ImgDr.Saksit Budsayaplakorn, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP โดยรัฐบาล

หัวเรื่อง:2546 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยการแปรรูปเพื่อส่งเสริมการส่งออกภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึงผลิตภัณฑ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แนวทางการพัฒนา OTOP ในเขตภาคใต้ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้โครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สินค้าโอทอป (OTOP) (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

12345678910