Person Image

  Education

  • Ph.D.(Economics), Hitotsubashi University , JAPAN
  • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • M.A.(Economics ), Hitotsubashi University , JAPAN
  • วท.บ. (เกียรตินิยม อันดับ 1) (เศรษฐศาสตร์เกษตร ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  ผลิตภัณฑ์ยางพารา อุตสาหกรรมยางล้อ อุตสาหกรรมถุงมือยาง อุปสงค์สืบเนื่อง การเปลี่ยนเปลงทางเทคโนโลยี: Generalized System of Preference (GSP)adoptionAEC ภายใต้กิจกรรมเตรียมความพร้อมChoice experiment modelCluster AnalysisCompetitivenessConsumerConsumer PreferenceCost - Effectiveness AnalysisEconomics Farmers' adoptionFinancial PerformanceFood CertifyFood SafetyForest Inventory of Teak PlantationFrozen ShrimpGoatgreen canegreen sugarcaneIncome Distributionlabour shortageLogisticsmechanical harvestingPara-rubber Exporting FirmsPorkPork MeatProfitabilityQuantitative SMEsSugarcanesugarcane harvestersugarcane harvestingsugarcane productivitySupply ChainThai rice farmers and Agriculture’s economic growthUAVWillingness to payกระแสโลกที่ผลักผันการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศการจัดการอุปทานการตลาดการตลาดสินค้าเกษตรการตัดสินใจซื้อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคการทดแทนกันของวัตถุดิบการเพาะปลูกกัญชาการยอมรับการยอมรับเกษตรกรการวิเคราะห์การล้อมกรอบข้อมูลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวาน นโยบายทุ่มตลาด Gravity Modelเขตการค้าเสรีอาเซียนความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ความยั่งยืนความสัมพันธ์ธุรกิจโควิด 19จังหวัดกำแพงเพชรเชิงอุตสาหกรรมโซ่อุปทานนโยบายการค้าที่เหมาะสมนโยบายการให้นำเข้านโยบายกำหนดสัดส่วนการนำเข้าน้้ามันมะพร้าวเนื้อสุกรประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประสิทธิภาพทางเทคนิคปลอดสารเร่งเนื้อแดงปลาช่อนผลกระทบผลกระทบทางเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังผลิตภัณฑ์รุกใหม่ผู้เลี้ยงไหมอีรี่พฤติกรรมผู้บริโภคพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พืชเศรษฐกิจของไทยแพะภาคเกษตรและอาหารไทยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้ามาตรฐานอาหารปลอดภัย การตรวจสอบย้อนกลับ เนื้อสุกรมูลค่าเชิงเศรษฐกิจมูลค่ารวมอุตสาหกรรมยางพารารถตัดอ้อยระบบการใช้ที่ดินโลจิสติกส์วิสหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่ม ผู้ประกอบการศักยภาพเกษตรกรส่วนเหลื่อมทางการตลาด สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่ายห่วงโซ่คุณค่าโลกห่วงโซ่อุปทานห้าทศวรรษไหมอีรี่ อ้อยอุตสาหกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การสร้างการค้าอุตสาหกรรมสุกรไทย

  Interest

  การผลิต, การตลาด, Economics , Quantitative , การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ, การตลาดสินค้าเกษตร, การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 310 ชั้น 3 อาคาร2
   • ห้องภาควิชาเศรษฐศษสตร์เกษตรและทรัพยากร ชั้น 3 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 21 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก