Person Image

  Education

  • Ph.D.(Economics), Hitotsubashi University , JAPAN, 2554
  • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย, 2544
  • M.A.(Economics ), Hitotsubashi University , JAPAN, 2550
  • วท.บ. (เกียรตินิยม อันดับ 1) (เศรษฐศาสตร์เกษตร ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2540
  • Research Student, Hitotsubashi University, Japan, 2548

  Expertise Cloud

  ผลิตภัณฑ์ยางพารา อุตสาหกรรมยางล้อ อุตสาหกรรมถุงมือยาง อุปสงค์สืบเนื่อง การเปลี่ยนเปลงทางเทคโนโลยี: Generalized System of Preference (GSP)adoptionAEC ภายใต้กิจกรรมเตรียมความพร้อมchoice experimentChoice experiment modelCluster AnalysisCompetitivenessConsumerConsumer PreferenceCost - Effectiveness Analysiscountry of originEconomics Farmers' adoptionFinancial PerformanceFood CertifyFood SafetyForest Inventory of Teak PlantationFrozen ShrimpGlobal value chainGoatgreen canegreen sugarcaneIncome Distributionlabour shortageLogisticsmechanical harvestingPara-rubber Exporting FirmsparticipationPorkPork MeatProfitabilityQuantitative ractopamine residueSMEsSugarcaneSugarcane and sugar industrysugarcane harvestersugarcane harvestingsugarcane productivitySupply ChainThai rice farmers and Agriculture’s economic growthThailand pork productsUAVupgradingWillingness to payกระแสโลกที่ผลักผันการเข้าร่วมห่วงโซ่คุณค่าโลกการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศการจัดการอุปทานการเชื่อมโยงไปข้างหน้าและการเชื่อมโยงไปข้างหลังการตลาดการตลาดสินค้าเกษตรการตัดสินใจซื้อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคการทดแทนกันของวัตถุดิบการเพาะปลูกกัญชาการยอมรับการยอมรับเกษตรกรการเลี้ยงปลาช่อนการวิเคราะห์การล้อมกรอบข้อมูลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวาน นโยบายทุ่มตลาด Gravity Modelเขตการค้าเสรีอาเซียนความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ความยั่งยืนความสัมพันธ์ธุรกิจโควิด 19โควิด-19จังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดอ่างทองจิ้งหรีด ครั่งเชิงอุตสาหกรรมโซ่อุปทานนโยบายการค้าที่เหมาะสมนโยบายการให้นําเข้าและการไม่ให้นําเข้าเนื้อสุกรที่ไม่ปลอดสารเร่งเนื้อแดงนโยบายการให้นำเข้านโยบายกำหนดสัดส่วนการนำเข้าน้้ามันมะพร้าวเนื้อสุกรประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประมงพื้นบ้านประสิทธิภาพทางเทคนิคปลาช่อนผลกระทบทางเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังผลิตภัณฑ์รุกใหม่ผู้เลี้ยงไหมอีรี่พฤติกรรมผู้บริโภคพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พืชเศรษฐกิจของไทยแพะภาคเกษตรและอาหารของไทยภาคเกษตรและอาหารไทยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้ามาตรฐานอาหารปลอดภัย การตรวจสอบย้อนกลับ เนื้อสุกรมูลค่าเชิงเศรษฐกิจยางพารา

  Interest

  การผลิต, การตลาด, Economics , Quantitative , การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ, การตลาดสินค้าเกษตร, การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2557 - ก.ย. 2561 รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ คณะเศรษฐศาสตร์
  • ก.พ. 2556 - ก.ย. 2557 รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 310 ชั้น 3 อาคาร2
   • ห้องภาควิชาเศรษฐศษสตร์เกษตรและทรัพยากร ชั้น 3 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 27 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก