Person Image

Administration

Education

 • Ph.D.(Agricultural Economics ), Universitat Hohenheim , GERMANY, FEDERAL REP.
 • M.Sc.(Agricultural Systems ), Asian Institute of Technology , ไทย
 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

Expertise Cloud

AgricultureDamage control functionExternalityImpact EvaluationLP ความยั่งยืนทางการเกษตรpesticide exposurepesticide productivityRiceSustainabilityการจัดการความเสี่ยงการท่องเที่ยวการประเมินการประเมินผลกระทบการประเมินผลกระทบของงานวิจัยเกษตรที่สูงแบบจำลองเกษตรยั่งยืนข้าวทัศนคติด้านความเสี่ยงทางเลือกเชิงนโยบายเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับไทยนครศรีธรรมราชนโยบายสิ่งแวดล้อมนวัตกรรมน้ำตาลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนิเวศนเกษตรนิเวศวิทยาแนวทางการปรับตัวบูรณาการของชุมชนแบบจำลองเขิงเส้นแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์หลายตัวแทนแบบจำลองทางเลือกแบบจำลองทางเลือก คุณลักษณะการจัดการพื้นที่ต้นน้ำ ลุ่มน้ำย่อยคลองท่าดีแบบจำลองแบบหลายวัตถุประสงค์แบบจำลองโลจิทประเมินผลกระทบประสิทธิภาพการผลิตปลานิลปากแม่น้ำบางปะกงปาล์มน้ำมันปาลม์น้ำมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผลกระทบผลกระทบของงานวิจัยผลกระทบจากงานวิจัยผลกระทบทางเศรษฐกิจผลกระทบภายนอก สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ไทยผลประโยชน์ผลประโยชน์ด้านการจัดการทรัพยากรผลลัพธ์และผลกระทบผลิตภัณฑ์ชีวินทรีย์ผลิตภาพการผลิตโดยรวมผักพัฒนาชุมชนพืชเฉพาะถิ่นพืชหายากพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมพื้นที่ชายขอบเมืองพื้นที่สีเขียว แบบจำลองทางเลือก ความเต็มใจจ่าย กรุงเทพมหานครพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ กรุงเทพ แบบจำลองทางเลือกพื้นที่สูงภาคการเกษตรภาคตะวันออกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มันสำปะหลังเมืองฟองน้าเมืองฟองน้ำใยสับปะรดระดับความเป็นพิษระบบที่มีผู้กระทำหลากหลายโรคใบหงิกเหลือง พริก มะเขือเทศ เศรษฐกิจ-สังคมโลมาสีชมพูวนอุทยานปราณบุรีวางแผนที่ดินวิเคราะห์ผลกระทบจากนโยบายวิธีการเก็บเกี่ยวอ้อยวิธีแบบจำลองทางเลือกวิธีสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่าเวียดนามศักยภาพการผลิตของภาคการเกษตรเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร สมการการผลิตสมการควบคุมความเสียหายสวกสังคมสับปะรดสารเคมีกำจัดศัตรูพืชสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ผลกระทบภายนอกสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรสิ่งแวดล้อมสินค้าเกษตรหลังคาเขียว อาคารในแขวงสีลม กรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์อ้อยอ้อย แบบจำลองทางเลือก อ้อยไฟใหม้อ้อยน้ำตาลอ้อยพลังงานอ้อยและน้ำตาลอาหารพร้อมรับประทานแช่แข็ง

Interest

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร , การพัฒนาแบบยั่งยืน

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 50 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 36 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 67 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 37 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 30 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 26 เรื่อง (เชิงวิชาการ 25 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


แสดงความคิดเห็น

(0)