Person Image

  Education

  • Ph.D.(Agricultural Economics), University of Mary Land , สหรัฐอเมริกา
  • M.S.(Agricultural Economics), University of Mary Land , สหรัฐอเมริกา
  • วท.บ.(ธุรกิจการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  ผลิตภัณฑ์ยางพารา อุตสาหกรรมยางล้อ อุตสาหกรรมถุงมือยาง อุปสงค์สืบเนื่อง การเปลี่ยนเปลงทางเทคโนโลยีAEC ภายใต้กิจกรรมเตรียมความพร้อมaging societyAgricultural EconomicsAgricultureaquaculture insuranceBehaviorChoice experiment modelCrop insurancedecision-makingFarmers' adoptionFeasibility studyGlobal value chainGoatIndustrial OrganizationInternational Agricultural Trade LogisticsmaizeMarket PowerMoral hazardsOil Palm industryparticipationPrice risk managementprobit regressionResidual Demand ElasticityriceshrimpSMEsSugarcaneSugarcane and sugar industrySupply ChainTechnically Specified Rubberupgradingweather index crop insurance (WICI)welfarewillingness to purchaseกระชายดำกลยุทธ์การตลาดกาแฟการเข้าร่วมห่วงโซ่คุณค่าโลกการจัดการความเสี่ยงด้านราคาการจัดการอุปทานการเชื่อมโยงไปข้างหน้าและการเชื่อมโยงไปข้างหลังการใช้ประโยชน์ที่ดินการทดแทนกันของวัตถุดิบการประกันภัยผลผลิตแบบดัชนีผลผลิตเขตพื้นที่การเพาะปลูกกัญชาการยอมรับเกษตรกรการเลี้ยงปลาช่อนการวเิคราะห์องค์ประกอบร่วมการวิเคราะห์การล้อมกรอบข้อมูลการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมการศึกษาความเป็นไปได้ข้าวข้าวนาปีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความเต็มใจจ?ายความเต็มใจจ่ายคุณลักษณะของมังคุดโควิด 19จังหวัดอ่างทองจิ้งหรีด ครั่งฉลากเครื่องหมาย Qเชิงอุตสาหกรรมโซ่อุปทานต้นทุนผลตอบแทนตลาดสารสกัดนมถั่่วเหลืองนโยบายการค้าที่เหมาะสมนโยบายกำหนดสัดส่วนการนำเข้านโยบายทางการเกษตร แบบจําลองทางเลือกประกันภัยแบบดัชนีผลผลิตแบบเขตพ้ืนที่ประกันภัยพืชผลประมงพื้นบ้านประสิทธิภาพทางเทคนิคปลากะพงขาว ปลาช่อนผลกระทบทางเศรษฐกิจผลไม้ อาเซียนผลิตภัณฑ์รุกใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่ผู้บริโภคผู้เลี้ยงไหมอีรี่พฤติกรรมผู้บริโภคพืชเศรษฐกิจของไทยแพะฟ้าทะลายโจรภาคเกษตรและอาหารของไทยภาคเกษตรและอาหารไทยมังคุดอินทรีย์มาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ยางพาราห่วงโซ่คุณค่าโลกห่วงโซ่อุปทานไหมอีรี่ อราบิก้าอ้อยอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรมโรงสี

  Interest

  Agricultural Economics, Industrial Organization, International Agricultural Trade

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2561 - ก.ย. 2565 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
  • ต.ค. 2557 - ก.ย. 2561 รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรฝ่ายวิจัยและบริหารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 310 ชั้น 3 อาคาร2
   • ห้องภาควิชาเศรษฐศษสตร์เกษตรและทรัพยากร ชั้น 3 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 21 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 4 เรื่อง (Unknown 4 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Alternative cropping adoption in Thailand: A case study of rice and sugarcane productionSuchato R., Patoomnakul A., Photchanaprasert N.2021Heliyon
  7(12)
  8
  2Farmers’ Willingness to Purchase Weather Index Crop Insurance: Evidence from Battambang, CambodiaLay B., Bunyasiri I., Suchato R.2023Journal of Risk and Financial Management
  16(12)
  1
  3Is Crop Insurance Creating Welfare Gain in North-east China? How to Improve Policy Implementation?Le S., Sanglestsawai S., Bunyasiri I., Suchato R.2019International Journal of Rural Management
  15(2),pp. 185-197
  1
  4Evidence of Moral Hazards in Crop Insurance in Northeast ChinaLe S., Sanglestsawai S., Bunyasiri I.N., Suchato R.2020Southeast Asian Journal of Economics
  8(1),pp. 1-19
  1
  5RiverPRO's environmentally-friendly paper: Growing through sustainabilityRusmevichientong P., Albornoz R., Chen S., Lin J., Kudilok K., Suchato R.2018Asian Agribusiness Management: Case Studies in Growth, Marketing, and Upgrading Strategies
  ,pp. 133-150
  0
  6CEO agrifood limited: Growing through value-additionHaqqi F., Heng D., Joseph L., Songsomboon K., Christy R.D., Kudilok K., Suchato R.2018Asian Agribusiness Management: Case Studies in Growth, Marketing, and Upgrading Strategies
  ,pp. 39-52
  0
  7Unveiling the potential: Food safety, consumer segmentation in Thailand’s snakehead fish marketPatoomnakul A., Suchato R., Kuldilok K., Pochanaprasert N., Pongchawee K., Pradissan R.2024Kasetsart Journal of Social Sciences
  45(2),pp. 587-596
  0
  8CDIP: Introducing crocodile oil to ASEAN+3Hickey A., Du C., Jiang X., Polsky G., Rodriguez M., Kuldilok K., Suchato R.2018Asian Agribusiness Management: Case Studies in Growth, Marketing, and Upgrading Strategies
  ,pp. 113-131
  0