Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2552
  • วท.ม.(พันธุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2544
  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ไทย, 2541

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2018 โครงการการจัดการขยะครบวงจรเชิงนวัตกรรมในชุมชน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2020 Nutritional, Genetics, and Food Innovationfrom Leaves to Grains of the Rainbow Rice as a New Food Concept for Wellbeing ผู้ร่วมวิจัย Rockefeller Foundation 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 5 5 0 0
  2019 โครงการการจัดการคัดเเยกขยะอันตรายอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อสิ่งเเวดล้อมเเละการอนุรักษ์พลังงานในเมือง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 จิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2014 แนวทางการจัดการปัญหาขยะภายในตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2013 ปัจจัยแห่งความสำเร็จของพลังงานชุมชนในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย 0 1 0 0
  2012 การผลิตไบโอดีเซลชุมชนแบบยั่งยืนจากน้ำมันปาล์มดิบโดยใช้เครื่องต้นแบบ KUB-200 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2011 โครงการวิจัยการพัฒนาชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าเคลื่อนที่สำหรับจักรยาน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2011 โครงการวิจัยการพัฒนากังหันลมขนาดเล็กสำหรับผลิตไฟฟ้าเพื่อชุมชน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 1 0 0
  2011 การศึกษาการใช้ของเสียกลีเซอรอลจากเครื่องผลิตไบโอดีเซลชุมชนเพื่อผลิตน้ำยาทำความสะอาดพื้น หัวหน้าโครงการ โครงการส่งเสริมเครื่อง KUB-200สู่ชุมชน 0 0 0 0
  2010 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการจัดการมลภาวะทางน้ำ:กรณีศึกษาโครงการคลองสวยน้ำใส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2010 การทำไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์ด้วยเรซินจากชีวมวลสำหรับเครื่องผลิตไบโอดีเซล KUB-200 หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน มก. 0 1 0 0
  2010 การศึกษาการใช้ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าเคลื่อนที่ (KU-Bike ES)สำหรับรถจักรยาน กรณีศึกษา: นิสิตผู้ใช้รถจักรยานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 27 Project 22 23 1 0
  2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชันเพื่อเพิ่มแนวทางการใช้ประโยชน์จาก OKARA ผู้ร่วมวิจัย บริษัท พี ที เอ็ม การเกษตร จำกัด 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาแป้งกล้วยแขก ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สุวพีร์ โฮลดิ้ง จำกัด 1 0 0 0
  2017 โครงการอบรมการสร้างทักษะสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนายั่งยืน ในทรัพยากรมนุษย์ หัวหน้าโครงการ กองทัพบก 2 0 1 0
  2016 โครงการศึกษาปัจจัยการอนุรักษ์พลังงานของผู้ค้าในตลาดสดของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ บริษัท สุวพีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (ตลาดยิ่งเจริญ) 1 0 0 0
  2015 โครงการคุณธรรมจริยธรรมแและการรักษาสิ่งเเวดล้อมของผู้ค้าของตลาดสดในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ บริษัท ตลาดยิ่งเจริญ 1 2 0 0
  2015 โครงการศึกษาปัจจัยการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำของผู้ค้าของตลาดสดในชุมชนเมือง หัวหน้าโครงการ บริษัท ตลาดยิ่งเจริญ 0 1 0 0
  2015 โครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการขยะสำหรับตลาดสด หัวหน้าโครงการ บริษัท ตลาดยิ่งเจริญ 0 1 0 0
  2015 โครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ร่วมวิจัย กรมเจ้าท่า 0 0 0 0
  2013 การศึกษาคุณสมบัติเทอร์โมอิเล็กทริกชนิดเอ็นที่เติมอนุภาคนาโนกับสารตั้งต้นบิสมัทเทลลูไลด์สำหรับกระบวนการแปรรูปพลังงานความร้อนที่สูญเสียเป็นพลังงานไฟฟ้า- หัวหน้าโครงการ โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)กับสถาบันการศึกษา 0 0 0 0
  2013 การพัฒนากระบวนการไฮโดรไลซีสและการหมักเอทานอลจากของเสียทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)กับสถาบันการศึกษา 1 0 0 0
  2013 ผลของน้ำเสียจากโรงงานผลิตเอธานอลที่ผ่านการบำบัดแบบไร้ออกซิเจนต่อการเจริญเติบโตของพืชและจุลินทรีย์ดิน หัวหน้าโครงการ โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)กับสถาบันการศึกษา 1 0 0 0
  2013 การผลิตไบโอดีเซลจากไขมันและน้ำมันที่เป็นของเสียจากบ่อดักไขมันโดยใช้ตัวเร่งปฎิกิริยาที่เป็นของแข็งและใช้เรซิ่นเป็นตัวดูดซับ หัวหน้าโครงการ โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)กับสถาบันการศึกษา 1 0 0 0
  2013 การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ ในการย่อยสลายตอซังข้าว เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2013 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันหมูโดยใช้แคลเซียมออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของแข็งที่เป็นเบส หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 3 1 0 0
  2013 การติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 5 8 0 0
  2013 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินปูนและหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด 0 0 0 0
  2011 การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากกะลาปาล์มโดยใช้ Extrude-Screw Fast Pyrolyzer หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเเห่งประเทศไทย(วว.) 0 1 0 0
  2011 การพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ใช้แล้วด้วยปฏิกิริยาที่สภาวะเหนือจุดวิกฤติ หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเเห่งประเทศไทย(วว.) 0 2 0 0
  2011 การหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการกำจัดทาร์ของไม้ยูคาลิปตัสด้วยความร้อนในระบบแก๊สซิไฟเออร์แบบแก๊สไหลลง หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเเห่งประเทศไทย(วว.) 0 1 0 0
  2011 การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากกากไขมันภายใต้สภาวะความดันและอุณหภูมิสูง หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเเห่งประเทศไทย(วว.) 0 1 0 0
  2011 Response surface methodology for optimization of biodiesel production from trap grease on siriraj Hospital Cafeteria หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งเเวดล้อม 0 1 0 0
  2011 กากไขมันโรงอาหารคณะวนศาสตร์สำหรับการผลิตไบโอดีเซลด้วยเครื่องผลิตไบโอดีเซล KUB-200 หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งเเวดล้อม 3 1 0 0
  2011 โครงการส่งเสริมการคัดเเยกขยะรีไซเคิลด้วยกล่องฝึกรีไซเคิลเเนวตั้ง หัวหน้าโครงการ บริษัท ซีพีออล์ จำกัด(มหาชน) 1 2 0 0
  2011 โครงการวิจัยจัดทำและเผยแพร่องค์ความรู้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชากรวัยทำงานในองค์กรภาคเอกชนของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 0 0 0 0
  2010 จิตสำนึกของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีที่มีต่อการพัฒนาเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 1 0 0 0
  2010 การศึกษาขนาดของวัสดุหมักขยะประเภทผลไม้และเปลือกผลไม้ กับสัดส่วนการกลบด้วยดินเนื้อละเอียด ที่มีประสิทธิภาพการย่อยสลายเป็นปุ๋ยหมัก ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 1 0 0
  2008 การสร้างนวัตกรรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะผ่านอาสาสมัครสาธารณสุข ในเขต จังหวัดเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 1 0 0 0