Search Result of "Statistic"

About 8 results
Img

งานวิจัย

การประมาณค่าตัวสถิติโคเฮนแคปปา (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรพิศ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแบบจำลองทางสถิติในการทำนายค่าฝุ่นละอองในอากาศทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลการสำรวจจากดาวเทียม (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

บางรูปแบบเชิงสถิติของการวัดความเห็นพ้องต้องกันระหว่างสองผู้ประเมิน: ทฤษฎีและการประยุกต์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรพิศ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สิทธิพงศ์ รักตะเมธากูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สายวิชาคณิตศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

แบบจำลองการตัดสินใจการขยายการให้บริการของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทวีชัย อวยพรกชกร, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา (ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)