Conference

Article
การพัฒนาของตัวสถิติโคเฮนแคปปาที่ปรับปรุง
Conference
การประชมุวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10
Class
ชาติ
Date
6 - 7 ธันวาคม 2013
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การคำนวณขนาดตัวอย่างและการวิเคราะห์อำนาจของการทดสอบสำหรับตัวสถิติโคเฮนแคปปาที่ถูกปรับปรุง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การคำนวณขนาดตัวอย่างและการวิเคราะห์อำนาจของการทดสอบสำหรับตัวสถิติโคเฮนแคปปาที่ถูกปรับปรุง แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013