Person Image

  Education

  • วท.บ.(คณิตศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
  • วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์), ม.มหิดล, ไทย, 2545
  • ปร.ด.(คณิตศาสตร์), ม.มหิดล, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  APPROXIMATIONASSESSING AGREEMENTasymptotic meanasymptotic variancebivariate normalBivariate Normal Distributioncancerchi-squareCohen’s kappaCohen’s kappa statisticCohen's kappacontinuous scaleCramer's V-valuedifferentiationFACTORIAL MOMENTFisher’s combinationF-testhypothesis testingintegration linear algebralinear transformationlog-linear modelmathematical modelingmatrix of transformationmeasuring agreementmodified Cohen’s kappa statisticMODIFIED KAPPAmodified kappa statisticneural fieldsneural networkNeural networksNeuronal modelnominal scalePooled t-testPOWER OF TESTpower of the test Quantitative MeasurementraterRelative efficiencySample sizetraveling wave front solutionsTraveling wave solutionstuberculosiswave front shapeการเคลื่อนที่อย่างง่ายการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันการแจกแจงปกติสองตัวแปรการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายการทดสอบสมมติฐานการประเมินความตกลงการปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันการพยากรณ์การรวมกันของฟิชเชอร์การเรียนการสอนของการเรียนรู้รูปแบบร่วมมือการเรียนการสอนคณิตศาสตร์การวัดข้อตกลงการวัดความเห็นพ้องต้องกันการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณการวิเคราะห์เชิงสถิติการวิเคราะห์ดีเวียนซ์การวิเคราะห์ทางการเงินการวิเคราะห์อนุกรมเวลาการวิจัยในชั้นเรียนข้าวขาวหอมมะลิไทย 100%ความแปรปรวนเมื่อใกล้อนันต์ค่าเฉลี่ยของค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายค่าเฉลี่ยเมื่อใกล้อนันต์ค่าพีเครือข่ายประสาทเครือข่ายเส้นประสาทจังหวัดอุบลราชธานีจำนวนผู้ว่างงานของประชากรไทยดีเวียนซ์ตัวแบบช่วงเวลาตัวแบบเชิงสถิติตัวแบบลอการิทึมเชิงเส้นตัวแบบลอการิทึมเชิงเส้นสองมิติตัวสถิติแคปปาที่ถูกปรับปรุงตัวสถิติแคปปาที่ปรับปรุงตัวสถิติโคเฮนแคปปาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มาตรานามบัญญัติมาตราวัดต่อเนื่องโรคโควิด-19โรคมะเร็งโรคหัวใจวิจัยในชั้นเรียนวิธีการกำจัดตัวแปรแบบถอยหลังวิธีกำลังสองน้อยที่สุดวีคราเมอร์วีคราเมอร์ สถิติไคกำลังสองสถิติไคสแควร์ส่วนตกค้างมาตรฐานสัมประสิทธิ์การแปรผันสูตรผลต่างของผลหารแบบนิวตันอณุหภมูิอนุกรมเวลา

  Interest

  ตัวแบบลอการิทึมเชิงเส้น, การประเมินความตกลง, การวิเคราะห์เชิงสถิติ

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 40 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 28 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 14 เรื่อง (เชิงวิชาการ 14 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Application of log-linear models to cancer patients: A case study of data from the National Cancer InstituteTiensuwan M., Yimprayoon P., Lenbury Y.2005Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
   36(5),pp. 1283-1291
   6
   2Traveling wave front solutions in lateral-excitatory neuronal networksRuktamatakul S., Yimprayoon P.2008Songklanakarin Journal of Science and Technology
   30(3),pp. 313-321
   4
   3Sample size determination and power analysis for modified cohen's kappa statisticYimprayoon P.2013Applied Mathematical Sciences
   7(121-124),pp. 6153-6166
   2
   4Some further study based on Cohen's Kappa statistic: Theory and applicationsYimprayoon P.2014Kasetsart Journal - Natural Science
   48(2),pp. 294-300
   0
   5Some statistical aspects of measuring agreement based on a modified kappaYimprayoon P., Ruktamatakul S.2009Kasetsart Journal - Natural Science
   43(2),pp. 389-397
   0
   6Mathematical model of traveling wave front solutions in a neural network with a lateral excitation connection functionYimprayoon P., Ruktamatakul S.2012Kasetsart Journal - Natural Science
   46(2),pp. 325-333
   0
   7Some approximations of the cohen's kappa statisticYimprayoon P.2013International Journal of Mathematical Analysis
   7(53-56),pp. 2677-2688
   0