Person Image

  Education

  • วท.บ.(คณิตศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
  • วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์), ม.มหิดล, ไทย, 2545
  • ปร.ด.(คณิตศาสตร์), ม.มหิดล, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  APPROXIMATIONASSESSING AGREEMENTasymptotic meanasymptotic varianceaverages of absolute percentage errorbackward deletionBangkokbivariate normalBivariate Normal Distributioncancerchi-squareCohen’s kappaCohen’s kappa statisticCohen's kappacontinuous scaleCramer's V-valuedifferentiationdouble moving averagesexporting prices of Thai Hom Mali rice 100%FACTORIAL MOMENTFisher’s combinationforecastingF-testhypothesis testingintegration linear algebralinear transformationlog-linear modelmathematical modelingmatrix of transformationmaximum temperaturemean absolute percentage errormeasuring agreementminimum temperaturemodified Cohen’s kappa statisticmodified kappamodified kappa statisticmoving averagesmultiple regression analysisneural fieldsneural networkNeural networksNeuronal modelnominal scalePOWER OF TESTpower of the test Quantitative MeasurementraterRELATIVE EFFICIENCYSAMPLE SIZEsimple moving averagesstatistical modeltime series modelstraveling wave front solutionsTraveling wave solutionstuberculosiswave front shapeการกำจัดตัวแปรแบบถอยหลังการเคลื่อนที่อย่างง่ายการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันการแจกแจงปกติสองตัวแปรการเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายการทดสอบสมมติฐานการประเมินความตกลงการปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันการพยากรณ์การวัดความเห็นพ้องต้องกันการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณการวิเคราะห์เชิงสถิติการวิเคราะห์ดีเวียนซ์การวิเคราะห์ทางการเงินการวิเคราะห์อนุกรมเวลาการวิจัยในชั้นเรียนการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ข้าวขาวหอมมะลิไทย 100%ความแปรปรวนเมื่อใกล้อนันต์ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเครือข่ายประสาทตัวแบบลอการิทึมเชิงเส้นตัวสถิติแคปปาที่ถูกปรับปรุงตัวสถิติโคเฮนแคปปาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มาตรานามบัญญัติมาตราวัดต่อเนื่องระดับศักย์ไฟฟ้าของการกระตุ้นระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวโรคโควิด-19โรคมะเร็งโรคหัวใจวิจัยในชั้นเรียนวิธีการกำจัดตัวแปรแบบถอยหลังวิธีการบอกซ์-เจนกินส์วิธีกำลังสองน้อยที่สุดวีคราเมอร์วีคราเมอร์ สถิติไคกำลังสองสถิติไคสแควร์ส่วนตกค้างมาตรฐานอนุกรมเวลา

  Interest

  ตัวแบบลอการิทึมเชิงเส้น, การประเมินความตกลง, การวิเคราะห์เชิงสถิติ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 45 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 32 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 14 เรื่อง (เชิงวิชาการ 14 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Application of log-linear models to cancer patients: A case study of data from the National Cancer InstituteTiensuwan M., Yimprayoon P., Lenbury Y.2005Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  36(5),pp. 1283-1291
  8
  2Cohen's Kappa Statistic: A Critical Appraisal and Some ModificationsSinha B.K., Yimprayoon P., Tiensuwan M.2006Calcutta Statistical Association Bulletin
  58(3-4),pp. 151-170
  7
  3Traveling wave front solutions in lateral-excitatory neuronal networksRuktamatakul S., Yimprayoon P.2008Songklanakarin Journal of Science and Technology
  30(3),pp. 313-321
  4
  4Sample size determination and power analysis for modified cohen's kappa statisticYimprayoon P.2013Applied Mathematical Sciences
  7(121-124),pp. 6153-6166
  3
  5Some further study based on Cohen's Kappa statistic: Theory and applicationsYimprayoon P.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(2),pp. 294-300
  1
  6Some statistical aspects of measuring agreement based on a modified kappaYimprayoon P., Ruktamatakul S.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(2),pp. 389-397
  0
  7Mathematical model of traveling wave front solutions in a neural network with a lateral excitation connection functionYimprayoon P., Ruktamatakul S.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(2),pp. 325-333
  0
  8Some approximations of the cohen's kappa statisticYimprayoon P.2013International Journal of Mathematical Analysis
  7(53-56),pp. 2677-2688
  0