การพัฒนาแบบจำลองทางสถิติในการทำนายค่าฝุ่นละอองในอากาศทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลการสำรวจจากดาวเทียม

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทิพย์วดี เมฆะอำนวยชัย, "Satellite measurements of aerosol optical depth and carbon monoxide and comparison with ground data", Environmental Monitoring and Assessment, ปีที่ 192, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า 1-369-19
Publish Year International Conference 3
2019 exสกนธ์วัชร์ มงคลผิว, inดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Long-Term Satellite Assessment of Particulate Matter in Thailand", The 5th EnvironmentAsia International Conference "Transboundary Environmental Nexus: From Local to Regional Perspectives", 13 - 15 มิถุนายน 2019, เชียงใหม่ อื่นๆ ประเทศไทย
2019 inดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSaran Panjaruang, "Estimating Long-Term Ground-Level PM10 Concentrations over Northern Thailand Using A Satellite-Based", The 45th Congress on Science and Technology of Thailand (STT45), 7 - 9 ตุลาคม 2019, เชียงราย เชียงราย ประเทศไทย
2017 exPiyapong Deeprasert, inดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Applying Satellite Aerosol Optical Depth for Atmospheric Particulate Matter Assessment over Thailand", The 5th International Conference on Engineering, Energy and Environment, 1 - 3 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย