Journal

การเปรียบเทียบสถิติทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์สำหรับการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างประชากรสองกลุ่มที่เป็นอิสระกันเมื่อขนาดตัวอย่างเล็ก
วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ISSN: 08584435)
23
4
558-568
ตุลาคม - ธันวาคม 2015
ชาติ
-
-
-
-