การคำนวณขนาดตัวอย่างและการวิเคราะห์อำนาจของการทดสอบสำหรับตัวสถิติโคเฮนแคปปาที่ถูกปรับปรุง

Publish Year National Journal 1
2012 inดร.พรพิศ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "บางลักษณะเชิงสถิติของการวัดความเห็นพ้องต้องกันระหว่างสองผู้ประเมิน", SDU Research Journal (Social Science and Humanities), ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 139-154
Publish Year National Conference 1
2013 inดร.สิทธิพงศ์ รักตะเมธากูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรพิศ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาของตัวสถิติโคเฮนแคปปาที่ปรับปรุง", การประชมุวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10, 6 - 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย