สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Artificial Immune Systemasymptotic meanasymptotic variancebest proximity pointBest proximity pointsCohen’s kappaCommon fixed pointData Analysis and PredictionData MiningEducation CourseERPFixed pointfixed point.Fixed pointsFixed points.hybrid extragradient methodmeasuring agreementMODIFIED KAPPAModular SpaceModular SpacesNeural networksnominal scalenonexpansive mappingOctreeOptimal approximate solutionPrediction Modelproperty $(\beta)$Property $UC$Proximal contraction mappingproximally complete propertyRELATIVE EFFICIENCYRiemannian spaceRobust stabilitySample sizeSimulated Annealingsimulation functionSkeletonSkeleton SmoothingSoftware ApplicationStructure ProgrammingStudent centeredstudents’ opinionsthe decomposition methodthe number of foreign touriststhird-order polynomial regressiontime-varying delayundergraduate studentsuniform Opial propertyVariational inequality problemsvirtual officeWeak contractionwt-distanceกราฟการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาการคิดเชิงออกแบบการจัดการเรียนรู้การประมาณค่าคำตอบการประมาณค่าคำตอบที่เหมาะสมที่สุดการพยากรณ์การเรียนการสอนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการวัดความเห็นพ้องต้องกันการวิเคราะห์หาคลาสในระบบเชิงวัตถุการส่งแบบหดตัวใกล้เคียงการส่งแบบหดตัววางนัยทั่วไปการส่งหดตัววางนัยทั่วไปการสอนด้วยเกมการสอนด้วยโครงงานการสอนแบบผสมผสานคณิตศาสตร์ความคิดเห็นความคิดเห็นของนิสิตความแปรปรวนเมื่อใกล้อนันต์ความพึงพอใจความพึงพอใจของนิสิตคำสำคัญ: นิสิตปริญญาตรีเครือข่ายประสาทเครือข่ายสังคมออนไลน์แคลคูลัส 1จุดใกล้เคียงที่ดีที่สุดจุดตรึงจุดที่ดีที่สุดฐานข้อมูลตัวแบบลอการิทึมเชิงเส้นตัวสถิติแคปปาที่ถูกปรับปรุงตัวสถิติโคเฮนแคปปาทฤษฎีจุดตรึงทักษะการวิเคราะห์เทคโนโลยีสารสนเทศนิสิตปริญญาตรีแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบฝึกทักษะการวิเคราะห์แบบฝึกทักษะการวิเคราะห์หาคลาสในระบบเชิงวัตถุผลเฉลยของคลื่นเคลื่อนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพฤติกรรมมาตรานามบัญญัติโรคหัวใจวีคราเมอร์เว็บไซต์ Edmodo

Executives

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 105 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 96 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)
 • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 264 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 129 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 135 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 18 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 18 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 21 รางวัล (เกียรติบัตร 4 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 11 รางวัล, ประชุมวิชาการ 6 รางวัล)