สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

Artificial Immune Systemasymptotic meanAsymptotic variancebest proximity pointBest proximity pointsCohen’s kappaCommon fixed pointData Analysis and PredictionData MiningEducation CourseERPFixed pointfixed point.Fixed pointsFixed points.Hybrid extragradient methodInformation Technology ProjectMeasuring agreementmodified kappaModular Spacemodular spacesNeural networksnominal scaleNonexpansive mappingOctreeOptimal approximate solutionPrediction ModelRELATIVE EFFICIENCYRiemannian spaceRobust stabilitySample sizeSimulated Annealingsimulation functionSkeletonSoftware ApplicationStructure Programminguniform Opial propertyvariational inequality problemsWeak contractionwt-distanceกราฟการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาการคิดเชิงออกแบบการจัดการเรียนรู้การประมาณค่าคำตอบการประมาณค่าคำตอบที่เหมาะสมที่สุดการพยากรณ์การเรียนการสอนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการวัดความเห็นพ้องต้องกันการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณการวิเคราะห์หาคลาสในระบบเชิงวัตถุการส่งแบบหดตัวใกล้เคียงการส่งแบบหดตัววางนัยทั่วไปการส่งหดตัววางนัยทั่วไปการสอนด้วยเกมการสอนด้วยโครงงานการสอนแบบผสมผสานคณิตศาสตร์ความคิดเห็นความคิดเห็นของนิสิตความแปรปรวนเมื่อใกล้อนันต์ความพึงพอใจความพึงพอใจของนิสิตคำสำคัญ: นิสิตปริญญาตรีเครือข่ายประสาทเครือข่ายสังคมออนไลน์แคลคูลัส 1จุดใกล้เคียงที่ดีที่สุดจุดตรึงจุดที่ดีที่สุดฐานข้อมูลตัวแบบเชิงสถิติตัวแบบลอการิทึมเชิงเส้นตัวสถิติแคปปาที่ถูกปรับปรุงตัวสถิติโคเฮนแคปปาทฤษฎีจุดตรึงทักษะการวิเคราะห์เทคโนโลยีสารสนเทศนิสิตปริญญาตรีแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบฝึกทักษะการวิเคราะห์แบบฝึกทักษะการวิเคราะห์หาคลาสในระบบเชิงวัตถุปัญหาค่าเหมาะสมที่สุดผลเฉลยของคลื่นเคลื่อนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพฤติกรรมฟังก์ชันระยะทางมาตรานามบัญญัติมาตราวัดต่อเนื่องโรคหัวใจวิธีกำลังสองน้อยที่สุดวีคราเมอร์เว็บไซต์ Edmodoสถานการณ์จำลองและเกมสถิติไคกำลังสองสถิติไคสแควร์สมาร์ทโฟนส่วนตกค้างมาตรฐานอนุกรมเวลา

Executives


Persons (สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 22 คน (รองศาสตราจารย์ 5 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน, อาจารย์ 10 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 106 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 97 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)
 • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 275 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 137 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 138 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 18 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 18 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 16 รางวัล (เกียรติบัตร 4 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 6 รางวัล, ประชุมวิชาการ 6 รางวัล)