Person Image

  Education

  • วท.บ.( เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
  • วท.ม.( ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2541
  • ปร.ด. (พิษวิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2552

  Expertise Cloud

  adultAflatoxinsAgronomic traitsAlpha-amylase activityArticleAspergillusAutolysis-yeastAutolyzed yeastbacterial blight diseaseBacterial Culture MediaBacterial Culture Media Extractblood pressureBreedingcardiovascular riskcarotenoidcassavaCassava breedingCassava/ Drought tolerance/ Leaf expansion/ Leaf greenness/ Leaf retention/ Plant heightcatalasecatalase geneChemical compositionchlorophyllcolorColorimetric by Salicylic acidConsumptioncontrolled studycross-sectional studyCyanidecyanogenic glycosideDeoxynivalenoldisease associationDNA markerdroughtenvironmental adaptationenvironmental exposureenzyme activityenzyme blood levelfeed formulationfeed ingredientsflourFood safetyFood securityfried cassavafusarium ssp.genegene frequencygene markerGenetic polymorphism & Molecular biomarkersgenetic variabilitygenotypeglutathioneglutathione peroxidaseglutathione S-transferaseHPLChydrocyanic acidhydrocyanic acid flourhydrogen cyanidehypertensionIn vitro digestibilityIndole-3-Acetic Acid (IAA)irrigation Laying hensLeadlead blood levellipidlipid peroxidationlocal Thai rice varietiesLow hydrocyanic acidmajor clinical studymalemalonaldehydemalondialdehyde.Method Validationmiddle agedMycotoxinmycotoxin incidenceMycotoxinsNitrateNo chemical reaction involvedNutritional valueoxidative stressoxidative stress, antioxidant,Pasting propertiespath analysispolymorphismsPredicting modelproteinProtein FeedstuffsRain-fed cultivationrish assessmentroot yieldShrimp Feedกรดไฮโดรไซยานิกการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังการสกัดข้าวมีสีไซยาไนต์ถ่านกัมมันต์มะเยาหินองค์ประกอบทางเคมี

  Interest

  การสกัดและวิเคราะห์เอนไซม์ในพืช, วิเคราะห์สารและการใช้เครื่องมือทาง Chromatography, ชีวเคมีด้าน Oxidative stress, Genetic polymorphism & Molecular biomarkers

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 497.92 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 76 ชิ้น
   • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 112.42 ล้านบาท

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
   • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Role of CYP2E1 and NQO1 polymorphisms in oxidative stress derived cancer in Thais with and without dyslipidemiaTanaviyutpakdee P., Yoovathaworn K., Sirivarasai J., Chanprasertyothin S., Panpunuan P., Petchpoung K., Tatsaneeyapant A., Sura T., Kaojarern S., Sritara P.2015Asian Biomedicine
   9(5),pp. 601-611
   1
   2Comparison of sample pretreatment and analytical method for nitrate determination in vegetablesSoiklom S., Petchpoung K., Siri-Anusornsak W.2021Trends in Sciences
   18(19)
   0
   3Path analysis of agronomic traits of Thai cassava for high root yield and low cyanogenic glycosideKongsil P., Kittipadakul P., Phumichai C., Lertsuchatavanich U., Petchpoung K.2016Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science
   39(2),pp. 197-218
   2
   4The influence of metabolic gene polymorphisms on urinary 1-hydroxypyrene concentration in Thai bus driversPetchpoung K., Kaojarern S., Yoovathaworn K., Sura T., Sirivarasai J.2011Environmental Toxicology and Pharmacology
   31(1),pp. 160-164
   20
   5Effect of genotype, age and soil moisture on cyanogenic glycosides content and root yield in cassava (Manihot esculenta Crantz)Srihawong W., Kongsil P., Petchpoung K., Sarobol E.2015Kasetsart Journal - Natural Science
   49(6),pp. 844-855
   3
   6Potential yield and cyanogenic glucoside content of cassava root and pasting properties of starch and flour from cassava Hanatee var. And breeding lines grown under rain-fed conditionChaengsee P., Kongsil P., Siriwong N., Kittipadakul P., Piyachomkwan K., Petchpoung K.2020Agriculture and Natural Resources
   54(3),pp. 237-244
   3
   7Environmental lead exposure, catalase gene, and markers of antioxidant and oxidative stress relation to hypertension: An analysis based on the EGAT studySirivarasai J., Kaojarern S., Chanprasertyothin S., Panpunuan P., Petchpoung K., Tatsaneeyapant A., Yoovathaworn K., Sura T., Sritara P.2015BioMed Research International
   2015
   23
   8Predicting antioxidant activity of wood vinegar using color and spectrophotometric parametersPetchpoung K., Soiklom S., Siri-anusornsak W., Khlangsap N., Tara A., Maneeboon T.2020MethodsX
   7
   3