Person Image

    Education

    • วท.บ.( เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
    • วท.ม.( ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2541
    • ปร.ด. (พิษวิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2552

    แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของกฤตยา