สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

9

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

AflatoxinAgricultural wasteAnaerobic bacteriaanaerobic digestionAnatomyanther cultureaquatic plantsasparagusAsparagus officinalis L.auxinBioenergyBiogasBrewery wastewatercalcium oxalatecasavacassavaco-digestioncontaminationCornCow dungDNA markerexportfood safetyformvar filmglobal warminggrassgreen fluorescent proteinGreenhouse gasHeavy metalhydrogenIAAin vitroJatropha curcasLactic acidleaf surfaceLight MicroscopyManufacturemethaneMethod ValidationMicrobubblesmicropropagationMycotoxinMycotoxinsnatural rubberocimumphytohormonepollenpreparationReinforced plasticsRenewable energyRiceSEMShrimp feedSorptionstarchSunn hempThermoplastic starchTissue cultureTransmission electron microscopyTrichomesUltrastructureWastewaterZearalenoneกล้วยไม้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดก๊าซชีวภาพกายวิภาคการตรวจสอบสารพิษเชื้อราการถ่ายยีนการปนเปื้อน การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชการเพาะเลี้ยงอับเรณูข้าวข้าวเหนียวความปลอดภัยอาหารเชื้อราเชื้อราสร้างสารพิษซีราลีโนนทำมังพรรณไม้น้ำพืชมันสำปะหลังมาตรฐานความปลอดภัยมีเทนโมโนโคลนอลแอนติบอดียีนเรืองแสงเรณูลดค่าใช้จ่ายการตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอโลหะหนักสบู่ดำสภาพปลอดเชื้อสมุนไพรสารพิษเชื้อราหน่อไม้ฝรั่งอะฟลาทอกซินอาหารอิมมูโนแอฟฟีนิตีคอลัมน์ฮอร์โมนพืช

Executives

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

ดร. พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย (รักษาการแทน)

E-Mail: pp@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8555 ต่อ 1419

ดร. พรทิพย์ เย็นจะบก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

E-Mail: fhumpoy@ku.ac.th

Tel.: 025795566

ดร. วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายประสานงานวิจัย

E-Mail: fagiwiv@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5343

ดร. บุษบา ต้นทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: fhumbus@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-5566-8ต่อ1316

เลขานุการคณะ

นาง พจนันท์ ร่มสนธิ์

E-Mail: rdipor@ku.ac.th

Tel.: 0-2561-4639Resource

นักวิจัยทั้งหมด 41 คน (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 4 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 6 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 1 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 2 คน, นักวิทยาศาสตร์ 4 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน, นักวิจัย 10 คน, วิศวกร 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 คน, นายช่างเทคนิค 1 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 1 คน, นักวิชาการช่างศิลป์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 3 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 567.92 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 77 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 112.62 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 156 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 72 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 122 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 161 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 92 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 122 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 103 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 54 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 61 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 384 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 142 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 242 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 178 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 158 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 5 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 14 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 123 รางวัล (เกียรติบัตร 11 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 34 รางวัล, ประชุมวิชาการ 78 รางวัล)