สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

AflatoxinaflatoxinsAgrobacterium mediatied transformationAlpinia galangaAnatomicalanatomyAndrographolideanther cultureAnthracnoseaquatic plantsAscosporesAsiaasparagusAsparagus officinalis L.AspergillusauxinB2O3BacopabiofertilizerBlendcalcium oxalatecasavacassavaCitrus cankercolorcontaminationDNA markerfood safetyFormvar filmgelationgreen fluorescent proteinHerbIAAin vitroLactic acidleaf surfaceLight MicroscopyManufactureMechanical propertiesMethod ValidationmicropropagationMicroscopyMycotoxinmycotoxinsOchratoxin AocimumphytohormonePollenpreparationReinforced plasticsRicescanning electron microscopySEMSorptionstarchsugarcaneThermoplastic starchThunbergiatissue cultureTransmission Election MicroscopyTransmission electron microscopyTrichomesUHMWPEUltrastructurewoodZearalenoneกล้วยไม้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดกายวิภาคการถ่ายยีนการปนเปื้อน การปรับปรุงพันธุ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชการเพาะเลี้ยงอับเรณูข้าวข้าวเหนียวความปลอดภัยอาหารเชื้อราซีราลีโนนถ่านกัมมันต์ทำมังน้ำส้มควันไม้พรรณไม้น้ำพริกพืชไพลโฟเลตมันสำปะหลังมาตรฐานความปลอดภัยยีนเรืองแสงเรณูลายพิมพ์ดีเอ็นเอโลหะหนักสภาพปลอดเชื้อสมุนไพรสารพิษเชื้อราหน่อไม้ฝรั่งอะฟลาทอกซินฮอร์โมนพืช

Executives

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

ดร. นพรัตน์ คัคคุริวาระ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: ffornrm@ku.ac.th

Tel.: 025790169

ดร. เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: fengeka@ku.ac.th

Tel.: 0 2945 8555 ต่อ 1839

ดร. จเร เลิศสุดวิชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย

E-Mail: jan@ku.ac.th

Tel.: 027970999 ต่อ 1413Resource

นักวิจัยทั้งหมด 62 คน (วิศวกรไฟฟ้า ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ 1 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย ชำนาญการ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 11 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 22 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 2 คน, นักวิทยาศาสตร์ 2 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน, นักวิจัย 8 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 3 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 3 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 567.92 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 77 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 112.62 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 133 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 56 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 111 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 169 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 84 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 141 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 74 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 26 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 57 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 331 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 122 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 209 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 22 เรื่อง (Unknown 22 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 133 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 114 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 14 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 103 รางวัล (เกียรติบัตร 6 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 21 รางวัล, ประชุมวิชาการ 76 รางวัล)