ฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

Bacterial wiltBlendButenesCassavaChemical CompoundCommercialComputational mechanicsCurcuma longa L.DestructurationDisease ResistantDissolutionDNA fingerprintGelatinizationGelationGenetic DiversityGenetic VariabilityGlycerolHavesting dateIrradiationLactic acidManufactureMaterialsMechanical propertiesMedicinal PlantsModified starchModified starchesMutationPlasticized starchPlasticizingPoly(butylene adipate-co-terephthalate)Poly(lactic acid)PregelatinizedReinforced plasticsSorptionStarchTensileTensile strengthThermoplastic starchVarietyVolatile oilZingiber cassumunarZingiber cassumunar Roxbก่อการกลายพันธุ์การฉายรังสีการผันแปรทางพันธุกรรมการวิเคราะห์และประเมินผลการวิจัยโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปขมิ้นชันเขตกรรมความแปรผันทางพันธุกรรมความหลากหลายทางพันธุกรรมต้านทานโรคน้ำมันหอมระเหยไพลโรคเหี่ยวจากเชื้อแบคทีเรียลายพิมพ์ดีเอ็นเอสมุนไพรสรีรวิทยาการผลิตพืช สายพันธุ์องค์ประกอบทางเคมีอายุการเก็บเกี่ยวอายุเก็บเกี่ยว

Executives


Persons (ฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน)

Avata

นางสาว สุพรรณนิจ พลเสน

suphannij.p@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2579-5547

Avata

ดร. เรืองรอง ทองตัน

roungrong.t@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2579-5547

Avata

นาย ธีรศักดิ์ สุนทรา

theerasak.su@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8455

Avata

นางสาว อุทุมพร ทับชู

uthumporn.t@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-9428455


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 5 คน (เจ้าหน้าที่วิจัย ชำนาญการ 1 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 3 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 16 โครงการ (ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 6 โครงการ (ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 9 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 13 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)