Person Image

  Education

  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541

  Expertise Cloud

  Aflp markersAssessmentBacterial wiltchemical compositionChemical CompoundCurcuma longa L.Disease ResistantDNA fingerprintextractionFood ValleyGenetic DiversityGenetic VariabilityHavesting dateIrradiationKasestsart Research Fund Kasestsart UniversityMedicinal PlantsMutationphysical propertyplai oilResearch and Development InstituteResearch ManagementVarietyVolatile oilZ. cassumunarZingiberZingiber cassumunarZingiber cassumunar RoxbZingiber cassumunar Roxb.ก่อการกลายพันธุ์การเขตกรรมการฉายรังสีการท่อ่งเที่ยวการบริหารจัดการงานวิจัย การประเมินการผันแปรทางพันธุกรรมการรวบรวมขนาดท่อนพันธุ์ขมิ้นชันขยายผลเขตกรรมความแปรปรวนในรอบปีความแปรผันทางพันธุกรรมความหลากหลายทางพันธุกรรมคาร์บอนไอโซโทปโครงการวิจัยจังหวัดตราดจำแนกเชิงสร้างสรรค์ต่อยอดเทคโนโลยีต้านทานโรคติดตามประเมินผลทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์น้ำมันหอมระเหยน้ำยางใบแผนวิจัยแม่บทพันธุกรรมไพลฟ้าทะลายโจรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยางพาราระยะปลูกโรคเหี่ยวจากเชื้อแบคทีเรียลักษณะสัณฐานวิทยาลายพิมพ์ดีเอ็นเอวัสดุคลุมแปลงปลูกว่านชักมดลูกสถาบันวิจัยและพัฒนา สมุนไพรสรีรวิทยาการผลิตพืช สายพันธุ์องค์ประกอบทางเคมีอายุการเก็บเกี่ยวอายุเก็บเกี่ยวอุตสาหกรรมอาหาร

  Interest

  สรีรวิทยาการผลิตพืช

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 6 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 2 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   แสดงความคิดเห็น

   (0)