รางวัลสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปี 2022

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

2

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มรางวัลสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202220092008 >>
Publish Year Honor Award 1
2022 inดร.วิรัชนีย์ แก่นแสนดี,"บุคลากรดีเด่นสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่น สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประจำปี พ.ศ. 2565", ด้านการบำเพ็ญประโยชน์และทำคุณประโยชน์ให้แก่ มก., สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. , Oct 3 2022

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2022 inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ,inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์,inนางสาวดารารัตน์ ช้างจันทร์,"Wood Anatomy of Millettia leucantha Kurz", The Most Popular TEM Image ชื่อภาพ Chloroplast, , The 39th International Conference of the Microscopy Society of Thailand (MST39), Mar 31 2022