Search Result of "Corn"

About 1993 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การกำหนดสูตรและอัตราปุ๋ยที่แม่นยำเพื่อยกระดับผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน และข้าวโพดข้าวเหนียว (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรชัย ไพบูลย์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์, Imgดร. พรรณี ชื่นนคร, Imgรศ.ดร. สุมิตรา ภู่วโรดม

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...